Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
20
ENERGIEBESPARING
• Zorg voor het verlagen van de droogtijd
dat het wasgoed met de hoogst mogelijke
centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt
gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in
het wasgoed.
• Droog bij voorkeur een volledige lading,
zoals aangegeven in de Programmatabel. Dit
optimaliseert het betreende energieverbruik.
• Het wasgoed niet te droog laten worden.
• Na elke droogcyclus het deurlter reinigen.
• Reinig het onderste lter na elke vijf cyclussen.
• De optimale omgevingstemperatuur is tussen
15°C en 20°C . Bij een hogere temperatuur de kamer
luchten.
• De "Delicaat" optie alleen bij kleine ladingen
gebruiken.
• Bij het drogen van katoenen of synthetische was
strijkdroog en kastdroog wasgoed tegelijk laten
draaien. Het programma starten met droogniveau
Strijkdroog. Aan het einde van het programma het
wasgoed dat gestreken moet worden verwijderen.
Beëindig het droogproces voor de resterende
lading met droogniveau Kastdroog.
ENERGIEBESPARING
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING De droger is ontworpen om energie te besparen.
Nadat het programma is voltooid wordt het
daarom automatisch na ongeveer een kwartier
uitgeschakeld.
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HDLX 80414 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HDLX 80414 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info