Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
5
NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
ACHT GENOMEN
Lees voordat u de wasdroger gaat
gebruiken zorgvuldig de gids
voor Gezondheid & Veiligheid en
Gebruik.
Bewaar deze instructies dicht bij
de hand voor toekomstige raad
-
pleging.
UW VEILIGHEID EN DE VEILIG
-
HEID VAN ANDEREN IS ERG
BELANGRIJK.
Deze handleiding en de wasdro
-
ger zelf zijn voorzien van belang-
rijke veiligheidsinformatie, die te
allen tijde gelezen en opgevolgd
moet worden.
Dit is het veiligheidswaarschu-
wingssymbool.
Dit symbool maakt u attent op
mogelijke gevaren die u en ande
-
ren kunnen doden of verwonden.
Alle veiligheidsberichten volgen
het veiligheidswaarschuwings
-
symbool of het woord GEVAAR of
WAARSCHUWING. Deze woorden
betekenen:
GEVAAR
Geeft een gevaarlijke situatie aan,
die ernstig letsel veroorzaakt als
deze niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING
Geeft een gevaarlijke situatie
aan, die ernstig letsel zou kunnen
veroorzaken als deze niet wordt
vermeden.
Alle veiligheidsberichten geven
het mogelijke gevaar aan en
geven aan hoe het risico op letsel,
schade en elektrische schokken
voortvloeiend uit het onjuiste
gebruik van de wasdroger beperkt
kan worden. Houd u strikt aan de
volgende aanwijzingen:.
Het niet naleven van deze instruc
-
ties kan risico's met zich meebren-
gen.
De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor
schade aan voorwerpen of letsel
aan personen of dieren die/dat
veroorzaakt is door het niet in
acht nemen van het advies en de
voorzorgsmaatregelen.
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kin
-
deren (3-8 jaar) dienen op afstand
gehouden te worden, tenzij ze
onder voortdurend toezicht staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en personen
met verminderde fysieke, senso
-
rische of mentale vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis,
mogen deze wasdroger alleen ge
-
bruiken indien ze onder toezicht
staan of instructies hebben ont
-
vangen over het gebruik van het
apparaat en de mogelijke gevaren
ervan begrijpen. Kinderen mogen
niet met de wasdroger spelen. Rei
-
niging en gebruikersonderhoud
mogen niet door kinderen zonder
toezicht worden uitgevoerd.
Artikelen die zijn bevuild met stof
-
fen als plantaardige olie, aceton,
alcohol, petroleum, kerosine, vlek
-
kenverwijderaars, terpentijn, was
en wasverwijderaars moeten met
een extra hoeveelheid wasmiddel
met heet water worden gewassen,
voordat ze in de wasdroger wor
-
den gedroogd.
Artikelen zoals schuimrubber
(latexschuim), douchemutsen, wa
-
terdicht textiel, rubberen artikelen
en kleding of kussens met schuim
-
rubber vulling mogen niet in de
wasdroger worden gedroogd.
Alle voorwerpen zoals aanstekers
en lucifers uit de zakken verwijde
-
ren.
De wasdroger niet gebruiken wan
-
neer er chemische stoen voor het
reinigen zijn gebruikt.
Met olie doordrenkte artikelen
ontbranden spontaan, vooral wan
-
neer ze worden blootgesteld aan
warmtebronnen, zoals in een was
-
droger. De artikelen worden warm
en veroorzaken een oxidatie-re
-
actie in de olie. Oxidatie crert
warmte. Wanneer de warmte niet
kan ontsnappen kan het artikel
warm genoeg worden om vlam te
vatten. Stapelen, op elkaar leggen
of opslaan van met olie door
-
drenkte artikelen kan voorkomen
dat de warmte ontsnapt en daar
-
door brandgevaar veroorzaken.
WAARSCHUWING
Stop een wasdroger nooit voor
het einde van de droogcyclus, ten
-
zij alle artikelen snel verwijderd en
Gids voor Gezondheid en Veiligheid
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HDLX 80414 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HDLX 80414 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info