Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
18
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product.
Packing
The packing box may be fully recycled as confirmed by the recycling symbol.
Disposing of packaging and old Dryer:
The dryer is built from reusable materials. The dryer must be disposed of in compliance with local
waste disposal regulations.
Before disposing, cut off the power cable so that the dryer cannot be connected to the mains.
The symbol on the product or on the documents accompanying the product indicates that this
appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried
out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product please
contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
DISPOSAL
4000 107 29923
B-05/2014
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AZA-HP 7771 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AZA-HP 7771 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AZA-HP 7771

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info