Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
6
5019 307 01471
(Sujet à des modifications techniques)
Réinitialisation
Au cours de la phase de sélection du
programme, pressez sur cette touche
pour désactiver tous les réglages des
options sélectionnées. Si vous appuyez
sur cette touche pendant le
déroulement d’un programme, le cycle
s’interrompt et le sèche-linge retourne
en mode sélection.
Il est nécessaire d’appuyer sur la touche
pendant 3 secondes.
Verrouillage porte
Pour assurer la sécurité des enfants,
cette option peut être utilisée pour
verrouiller toutes les fonctions de
l’interface utilisateur.
Pour activer/désactiver cette option, la
touche doit être maintenue enfoncée
pendant 3 secondes. La seule fonction qui
reste activée est la position d’arrêt (“off”)
du sélecteur de programme.
La fonction de verrouillage des touches
reste activée, même lorsque le sélecteur
de programme est placé sur la position
Arrêt” ou que la porte est ouverte. La
fonction doit être désactivée.
Réglage du temps de séchage
Placez le sélecteur de programme sur
“Temps. Appuyez sur la touche de temps
de séchage pour sélectionner la durée du
cycle par incréments de dix minutes, jusqu’à
un maximum de 90 minutes.
Sonnerie
Si vous activez cette option, un signal
sonore retentit à la fin du cycle de
séchage. Cette option désactive la
fonction “Antifroissage” (si celle-ci avait
été activée précédemment).
Délicat
La sélection de cette option réduit la
température de séchage à la fin du cycle
et, par conséquent, la contrainte
thermique sur le linge délicat. En raison
de la température plus basse, le linge ne
sera pas aussi sec qu’après un cycle de
séchage sans cette option.
Antifroissage
Cette option peut être sélectionnée pour
réduire le froissage, lorsque le linge n’est
pas sorti du sèche-linge directement à la
fin du cycle de séchage Le tambour
tourne de temps en temps pendant une
durée maximale de 12 heures. L’activation
de cette option peut être interrompue à
tout moment via la mise hors tension du
sèche-linge. Cette option désactive le
signal sonore (si cette fonction avait été
activée précédemment).
Inversion supplémentaire
Pendant le cycle de séchage, le tambour
tourne de manière plus fréquente à
l’inverse du sens de rotation normal que
pendant un cycle normal. Cela
permettra d’obtenir un séchage plus
homogène du linge.
Départ différé
Pour différer de 1 à 12 heures le départ
du cycle de séchage. À chaque fois que
vous appuyez sur le bouton, le départ
du cycle de séchage est différé de
1 heure. Appuyez sur la touche
“Départ (Pause)” pour confirmer la
sélection finale et démarrer le sèche-
linge. L’icône du Départ différé clignote
et le compte à rebours commence par
incréments d’une heure. Pendant le
compte à rebours, le tambour tourne
de temps à autre pour redistribuer le
linge. Pour annuler ou modifier le
départ différé, positionnez le bouton de
sélection des programmes sur “Arrêt” ,
ou ouvrez la porte.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AZA-HP 7771 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AZA-HP 7771 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AZA-HP 7771

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AZA-HP 7771 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info