Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
4
FEHLERCODES
Im Falle einer Störung des Trockners können folgende Fehlercodes angezeigt werden.
A
bhängig von Ihrem Trocknermodell wird die Störung in Buchstaben oder unterschiedlichen Blinkfolgen
angezeigt.
Fehlercode Leuchten-Fehlercode
Erst einmal selbst prüfen, bevor Sie den
Kundendienst rufen
F01
Rufen Sie bitte den Kundendienst.
F02
Rufen Sie bitte den Kundendienst.
F03
Rufen Sie bitte den Kundendienst.
F04
Rufen Sie bitte den Kundendienst.
F05
Den Trockner ausschalten.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Sicherstellen, dass die
Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und
35 °C liegt.
1 Stunde warten.
Trockner wieder ans Stromnetz
anschließen und starten.
Besteht die Störung fort, den
Kundenservice rufen.
F06
F07
F10 – F22
Den Trockner ausschalten.
Ziehen Sie den Netzstecker.
30 Minuten warten.
Trockner wieder ans Stromnetz
anschließen und starten.
Besteht die Störung fort, den
Kundenservice rufen.
Startleuchte blinkt nach dem Drücken zweimal pro Sekunde.
Sicherstellen, dass die Tür richtig
geschlossen und der Wärmetauscher
korrekt eingesetzt ist.
Die Anzeigelampe des Wärmetauschers blinkt nach dem
Drücken der Start-Taste zweimal
Sicherstellen, dass der Wärmetauscher
korrekt eingesetzt ist.
Leuchte blinkt
Leuchte aus
Leuchte ein
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 866 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 866 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 866

Whirlpool AWB 866 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool AWB 866 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 17 pagina's

Whirlpool AWB 866 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 18 pagina's

Whirlpool AWB 866 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AWB 866 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool AWB 866 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's

Whirlpool AWB 866 Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info