Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
50
Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de
droogtijd. Zie de afzonderlijke beknopte handleiding voor meer informatie.
Gebruik het maximale centrifugetoerental van de wasmachine, omdat mechanisch afvoeren van
het water minder energie kost. U bespaart tijd en energie tijdens het uitvoeren van de droogcyclus.
Droog het wasgoed niet te lang.
Reinig het deurfilter na iedere droogcyclus.
Reinig het onderste filter na iedere vijfde droogcyclus.
Plaats de droger in een ruimte met een temperatuur tussen 15 °C en 20 °C. Ventileer de ruimte
(open bijvoorbeeld een raam) bij een hogere temperatuur.
Selecteer altijd het correcte programma/de correcte droogtijd voor de lading om de gewenste
droogresultaten te verkrijgen.
Selecteer de gematigde functie alleen bij kleine ladingen.
Bij het drogen van katoen moeten strijkdroge en kastdroge ladingen worden samengevoegd. Begin
met het programma strijkdroog/droogtijdinstelling, verwijder het te strijken wasgoed aan het
einde van de betreffende cyclus en droog het resterende wasgoed met de instelling kastdroog.
Mocht de droger storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na
te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice:
Drogen duurt te lang/wasgoed is niet droog genoeg:
Correct programma geselecteerd?
Geplaatst wasgoed te nat (centrifugetoerental wasmachine lager dan 800 omw/min? Wanneer het
centrifugetoerental lager is dan 800 omw/min, kan de storing bij het waterreservoir voorkomen
tijdens de droogcyclus)?
Deurfilter verstopt (controlelamp filter brandt)?
Warmtewisselaar verstopt? (zie het hoofdstuk “STOFFILTER REINIGEN/WARMTEWISSELAAR
REINIGEN”).
Is de buitentemperatuur te hoog?
Controlelampen EINDE branden? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de droger
genomen worden.
De gematigde functie geselecteerd? De gematigde functie mag alleen worden geselecteerd bij
kleine ladingen.
Gemengde wasgoedlading (bijvoorbeeld katoen en synthetisch materiaal)?
De droger werkt niet:
(druk na een stroomstoring en/of onderbreking in de netvoeding altijd op de knop Start/Pauze).
Droger automatisch uitgeschakeld voor energiebesparing? Zie de paragraaf “Automatische
uitschakelfunctie”.
Stekker goed in het stopcontact gestoken?
•Stroomstoring?
Zekering doorgebrand?
Deur correct gesloten?
Droogprogramma geselecteerd?
Startvertragingsoptie geselecteerd?
Knop Start/Pauze geactiveerd?
Controlelampen branden?
STORINGSDIAGNOSEGIDS/KLANTENSERVICE
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 866 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 866 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 866

Whirlpool AWB 866 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool AWB 866 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AWB 866 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 18 pagina's

Whirlpool AWB 866 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AWB 866 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool AWB 866 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's

Whirlpool AWB 866 Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info