Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
5
Before using the machine, please also read the instructions for use carefully!
Quick Reference Guide
Indicator lamps and Options
Programme selector knob
The drying programme is selected by turning
this knob.
The “Start (Pause)” indicator lamp flashes.
“Start (Pause)” button
The drying programme is started by pressing
this button.
The indicator lamp lights up.
Filter
The indicator lamp lights up when the filter
and/or heat exchanger including housing
needs to be cleaned.
Clean the filter at the end of every
drying cycle.
Water container
The indicator lamp lights up when the water
container needs to be emptied.
The drying cycle is automatically interrupted.
Empty the container and restart the drying
programme.
Empty the water container after every
drying cycle
End
The drying programme is finished.
Please unload the dryer
.
Overdry protection / 6th Sense
The indicator lights up when a humidity
controlled programme is selected, to indicate
the activated protection function.
Dry plus
By selecting this option you can increase the
dryness level of the laundry.
Gentle
Selecting this option will reduce the drying
temperature.
This option cannot be selected when the
option “Rapid” is selected.
Start delay
Delays the start of the drying cycle by 3, 6 or
9 hours.
Each time the button is pressed the delay is
increased by 3 hours.
Press the “Start (Pause)” button to confirm
the final selection and to start the dryer.
The lamps above the programme selector
knob are flashing to indicate the selected
time.
During the countdown, the drum will turn from
time to time to redistribute the laundry and
the pump will start to pump water in the water
container.
To cancel or change the previously set time
delay, set the index of the programme
selector knob to “off” position, or open the
door.
5019 300 01367
(Subject to technical modifications)
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Heb een Wilrpool wasdroger en die doet helemaal niets meer hij is van het ene moment op het ander stil blijven staan . Er branden geen lampjes meer ? Is hij overleden? Gesteld op 30-1-2021 om 11:22

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 777 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 777 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 777

Whirlpool AWB 777 Snelstart handleiding - Nederlands - 5 pagina's

Whirlpool AWB 777 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AWB 777 Snelstart handleiding - Deutsch - 5 pagina's

Whirlpool AWB 777 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 18 pagina's

Whirlpool AWB 777 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool AWB 777 Snelstart handleiding - Français - 5 pagina's

Whirlpool AWB 777 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info