652080
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1
Sachnummer 98107
Stand 02/NL06
4
In de aansluitschema’s van deze handleiding is
bovenstaand symbool regelmatig terug te
vinden. Het geeft draadverbindingen weer. De
hier kruisende draden moeten op een
willekeurige plaats elektrisch geleidend met
elkaar verbonden worden. Het verbindingspunt
hoeft echter niet exact op deze plaats te liggen,
maar kan b.v. ook bij een stekker worden
uitgevoerd die zich aan de draad bevindt
Technische gegevens
Bedrijfsspanning 14 - 16 V
Schakelstroom 250 mA
Belastbaarheid van de contacten 1,5 A
Functie 4xom bistabiel
Universal
Relais
5551
Modelspoor-
transformator
Groen
bruin
Bruin
blauw
blauw
geel
Rood
Rood
Schakelrail,
Reedcontact
ca. 2 loclengtes Minstens 1 loclengte
4002
4011
4411
4811
4911
14-16 V
Voorbeeld voor gebruik
overeenkomstig
EG-richtlijn
89/336/EWG
D Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Nicht geeignet für Kinder unter 14
Jahren! Anleitung aufbewahren!
GB This product is not a toy.
Not suitable for children under 14
years! Keep instructions!
F Ce produit n'est pas un jouet. Ne
convient pas aux enfants de moins
de 14 ans! Conservez cette notice
d’instructions!
NL Dit product is geen speelgoed. Niet
geschikt voor kinderen onder 14 jaar!
Gebruiksaanwijzing bewaren!
I Questo prodotto non è un giocattolo.
Non adatto a bambini al di sotto dei 14
anni! Conservare instruzioni per l’uso!
E Esto no es un juguete. No
recomendado para menores de 14
años! Conserva las instrucciones de
servicio!
Universeel relais
5551
Handleiding
Viessmann
Modellspielwaren GmbH
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Viessmann-5551

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Viessmann 5551 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Viessmann 5551 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info