741499
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
ACCESSO MEDIANTE QR CODE ALLA CONFIGURAZIONE AVANZATA (CON WIFI)
DEL MODULO DI CHIAMATA CON IL MODULO DISPLAY SCH. 1168/1
ACCESS VIA QR CODE TO ADVANCED CONFIGURATION (WITH WiFi) OF
CALLING MODULE WITH DISPLAY MODULE REF. 1168/1
ACCÈS PAR CODE QR À LA CONFIGURATION AVANCÉE (VIA WIFI) DU MODULE
D’APPEL AVEC LE MODULE AFFICHEUR RÉF. 1168/1
ACCESO MEDIANTE CÓDIGO QR A LA CONFIGURACIÓN AVANZADA (CON WiFi)
DEL MÓDULO DE LLAMADA CON EL MÓDULO PANTALLA REF. 1168/1
ZUGRIFF MITTELS QR- CODE AUF DIE ERWEITERTE KONFIGURATION (MIT WI-FI)
DES RUFMODULS MIT DEM DISPLAY - MODUL B/N 1168/1
TOEGANG TOT DE GEAVANCEERDE CONFIGURATIE (MET WIFI) VAN DE
OPROEPMODULE MET DE DISPLAY-MODULE SCH. 1168/1
ITALIANO
Per accedere mediante QR CODE alla congurazione avanzata del modulo di chiamata, occorre
disporre di un terminale (smartphone o tablet) che possa connettersi a reti wireless e scaricare un’App
QR CODE reader.
1. Per accendere il punto di accesso WiFi del modulo display Sch. 1168/1 digitare 9” sulla tastiera
numerica no a quando non viene visualizzata la schermata di inserimento password.
2. Inserire quindi la password di sblocco per accedere alla congurazione. Confermare il codice
tramite il comando (l’icona permette di cancellare il carattere a sinistra del cursore).
La password di default del dispositivo è 1937.
3. Una volta confermata la password il dispositivo è sbloccato e predisposto per operare come
punto di accesso WiFi; il display visualizza la seguente indicazione “ACCENSIONE ACCESS
POINT”, il modulo tastiera ed eventuali altri moduli connessi, iniziano a lampeggiare. Il dispositivo
è pronto per connettersi al terminale quando il display visualizza la seguente indicazione “ATTESA
DI CONNESSIONE”.
In questa fase dopo un tempo di inattività di 10 minuti il dispositivo spegne automaticamente il
punto di accesso WiFi.
4. Sul terminale rilevare la rete WiFi del modulo display Sch. 1168/1:
URMET_1168_1_XXXXXXXXXXXX.
I numeri XXXXXXXXXXXX indicano il MAC ADDRESS del dispositivo che è riportato sul retro
del modulo display.
5. Selezionare la rete WiFi del modulo display. Ad avvenuta connessione il display mostra la seguente
indicazione “UTENTE CONNESSO”. Non è possibile attuare la connessione al punto di accesso
WiFi con più terminali contemporaneamente.
6. Avviare l’App QR CODE reader e inquadrare con la fotocamera del proprio terminale, il QR CODE
riportato in fondo all’ultima pagina, per accedere alla pagina web IMPOSTAZIONI .
Mod.
1168
DS1168-017
LBT20621
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Urmet 1168-1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Urmet 1168-1 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info