Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
DS 1083-099 LBT 20483
Mod.
1083
POSTO ESTERNO AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO EXTERNAL UNIT
POSTE EXTERNE AUDIO/VIDEO
MICROALTAVOZ AUDIO VÍDEO
AUDIO-/VIDEO-AUSSENSTELLE
BUITENPOST AUDIO VIDEO
Sch. / Ref. 1083/48
POSTO ESTERNO AUDIO
EXTERNAL LOUDSPEAKER UNIT
POSTE EXTERNE AUDIO
MICROALTAVOZ AUDIO
AUDIO-AUSSENSTELLE
BUITENPOST AUDIO
Sch. / Ref. 1083/38
POSTO ESTERNO AUDIO 2VOICE CON TVCC
2VOICE AUDIO DOOR UNIT WITH CCTV
POSTE EXTERNE AUDIO 2VOICE AVEC TVCC
MICROALTAVOZ AUDIO 2VOICE CON TVCC
AUDIO-AUSSENSTELLE 2VOICE MIT VIDEOÜBERWACHUNG
BUITENPOST AUDIO 2VOICE MET TVCC
Sch. / Ref. 1083/39
LIBRETTO PER LA CONFIGURAZIONE AVANZATA DEL DISPOSITIVO (CON CONNESSIONE WiFi) SE
IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DI PULSANTIERE CON SOLI TASTI
ADVANCED DEVICE CONFIGURATION BOOKLET (WITH WiFi CONNECTION) USED IN PANELS WITH
BUTTONS ONLY
NOTICE DE CONFIGURATION AVANCÉE DU DISPOSITIF (AVEC CONNEXION WiFi) SI UTILISÉ POUR LA
RÉALISATION DE CLAVIERS AVEC TOUCHES SEULEMENT
MANUAL DE CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL DISPOSITIVO (CON CONEXIÓN WiFi) CUANDO SE
UTILIZA PARA TECLADOS SOLO CON PULSADORES
ANLEITUNG FÜR DIE ERWEITERTE KONFIGURATION DES GERÄTS (MIT WI-FI -VERBINDUNG) BEI
VERWENDUNG ZUR EINRICHTUNG VON NUR TASTEN UMFASSENDEN TASTENFELDERN
HANDLEIDING VOOR DE GEAVANCEERDE CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT
(MET WiFi-VERBINDING) VOOR DEURPLATEN MET ENKEL TOETSEN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Urmet 1083-38 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Urmet 1083-38 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 9,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info