581317
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
Le IKT201 est une minuterie
programmable, ainsi qu’une
télécommande capable de
contrôler plusieurs récepteurs.
Le IKR202 et le IKR203 sont des
récepteurs marche/arrêt manuel.
Cependant, le IKR203 est muni
d’une fonction suplémentaire; il
contrôle les niveaux de l’intensité
lumineuse. La télécommande
IKT201 peut contrôler plusieurs
récepteurs, ainsi que jusqu’à
10 canaux, afin de régulariser
l’éclairage ou autres appareils
dans votre maison. Vous pouvez
acheter d’autres télécommandes,
toutefois veuillez prendre note
que cet ensemble ne contient
qu’un exemplaire de chaque unité.
IKT201+IKR202+IKR203
minuterie programmable et
ensemble de télécommandes
NUMA
EL DU
A
PROPRIÉT
IRE
Télécommande pour contrôle
marche/arrêt à distance
Contrôle des niveaux de
l’intensité lumineuse
Minuterie programmable
Fonctions de programmation:
groupe, aléatoire, délai d’arrêt
CARACTÉRISTIQUES
1
IKT201
Télécommande
et minuterie
programmable
IKR202
Télécommande
MARCHE/
ARRÊT
pour récepteur
IKR203
Télécommande
MARCHE/
ARRÊT et
récepteur
contrôleur
d’intensité
lumineuse
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw UPM IKR202 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van UPM IKR202 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van UPM IKR202

UPM IKR202 Gebruiksaanwijzing - English - 30 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info