444241
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Installatiehandleiding
UPC Fiber Power Internet en Telefonie
De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten
Coaxkabels
Een coaxkabel wordt gebruikt
om de wandcontactdoos met
het modem te verbinden,
eventueel via een splitter.
1x
2x
1x
Netwerkkabel (15 mtr)
Deze kabel wordt gebruikt om
een PC / laptop te verbinden
met het modem. Indien u
gebruik maakt van een router
verbindt de netwerkkabel het
modem met de router.
Netsnoer
Een netsnoer
wordt gebruikt om
het modem met
het stopcontact
te verbinden.
Localiseer uw hoofdaansluiting
Ga na op welke locatie de UPC-kabel uw woning binnenkomt. Deze bepaalt namelijk waar het bijgeleverde modem komt. Er zijn twee mogelijkheden:
Installatie modem
stap
4
In nagenoeg alle woningen is een wandcontact-
doos radio/tv in de woonkamer aanwezig. Dit
hoeft niet altijd de hoofdaansluiting te zijn. Als
blijkt dat uw hoofdaansluiting in de meterkast zit,
maar u gebruikt deze niet voor de installatie, dan
is de kwaliteit van uw verbinding niet optimaal.
Hoofdaansluiting komt binnen in de woonkamer
Deze situatie komt vaak voor in woningen van vóór 1985.
Hoofdaansluiting komt binnen in de meterkast
meterkastwoonkamer
Aansluiting in hal,
kruipruimte of kelder.
Controleer het installatiepakket
Controleer voordat u UPC Fiber Power Internet en Telefonie aansluit of uw installatiepakket alle benodigde onderdelen bevat.
stap
1
Telefoonkabel (5 mtr)
Deze kabel wordt gebruikt
om het telefoontoestel te
verbinden met de wand-
contactdoos. Eventueel kan
deze kabel ook gebruikt
worden om het telefoontoe-
stel rechtstreeks met het
modem te verbinden.
stap
2
stap
3
meterkastwoonkamer
tv
radio
tv
radio
tv / radio
schroefverbindingsteekverbinding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw UPC UPC Fiber Power Internet bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van UPC UPC Fiber Power Internet in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info