Verklein
Vergroot
KB-2200 MULTIMEDIA SCROLL KEYBOARD
V1.0
Edit buttons
Mark Mark the selected place, and use “Å” or “Æ” to mark the text.
Paste.
Copy.
Cut.
Scroll options
Scroll to left.
Scroll to right.
Scroll up.
Scroll down.
Power management
Log Off current user.
Activate sleep mode. Press any key to wake up computer again.
Turn Off computer.
Media Player buttons
Launch Windows Media Player.
Previous track.
Next track.
Play / Pause.
Volume down.
Volume up.
Mute
Internet and e-mail buttons
Double function F1 – F12 buttons
Help (if available for the active window).
New document (only if application supports this command).
Open.
Save.
Replace. Find and replace the specified text and formatting.
Spell. Start Spell program (only if application supports this command).
Undo.
Redo.
Reply the sender of an e-mail.
Reply all addresses within an e-mail.
Forward an e-mail.
Send.
Direct access buttons
Launch Internet Explorer / home page.
Launch Outlook (Express).
Search.
Launch My Favorites.
Other
Launch calculator.
Launch My Computer.
Close active window.
Refresh active window.
Switch active window / program.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Trust kb-2200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Trust kb-2200 in de taal/talen: Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Trust kb-2200

Trust kb-2200 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, English - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info