756400
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
EN 3
food thermometer BP2F
Improper use
This device is not suited for measuring the body temperature in
humans or animals. The device must not be pointed at people.
Do not use the device in potentially explosive atmospheres, for
measurements in liquids or at live parts.
Any unauthorised changes, modifications or alterations to the
device are forbidden.
Personnel qualifications
People who use this device must:
have read and understood the operating manual, especially
the Safety chapter.
Residual risks
Warning
Handling the penetration probe involves a risk of injury.
When the penetration probe is folded out, be mindful of
potential hazards and make sure to fold the penetration
probe back in immediately after each use.
Warning
Risk of suffocation!
Do not leave the packaging lying around. Children may
use it as a dangerous toy.
Warning
The device is not a toy and does not belong in the
hands of children.
Warning
Dangers can occur at the device when it is used by
untrained people in an unprofessional or improper way!
Observe the personnel qualifications!
Caution
Keep a sufficient distance from heat sources.
Note
To prevent damages to the device, do not expose it to
extreme temperatures, extreme humidity or moisture.
Note
Do not use abrasive cleaners or solvents to clean the
device.
Information about the device
Device description
The device BP2F is a thermometer intended for temperature
measurements in food, which are carried out by means of an
infrared sensor or temperature probe in accordance with the
HACCP standard (Hazard Analysis and Critical Control Points).
According to the HACCP directive, complying with the
temperature ranges below 4 °C and above 60 °C is an important
way of preventing the development and reproduction of harmful
microorganisms. On the other hand, temperatures between 4 °C
and 60 °C can promote the development of germs.
To easily monitor whether or not the safe temperature range is
complied with, the device is equipped with adjustable MIN and
MAX alarm limits.
Device depiction
3
4
2
1
5
6
7
8
No. Designation
1 Infrared sensor
2 LED (illumination)
3 Display
4Scan button
5LED button
6SET button
7 Fold-out temperature probe
8 Battery compartment
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Trotec BP2F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Trotec BP2F in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Trotec BP2F

Trotec BP2F Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Trotec BP2F Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Trotec BP2F Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info