Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
ENGLISHFRANÇAISDEUTSCHITALIANOESPAÑOLΕΛΛΗΝΙΚΑPORTUGUÊSРУССКИЙ ЯЗЫК NEDERLANDS
AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
OWNER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DEL PROPIETARIO
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
MANUAL DO UTILIZADOR
GEBRUIKSAANWIJZING
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
For general public use
CLIMATISEUR (TYPE SEPARE)
Pour utilisation grand public
KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG)
Für allgemeine Verwendung
CONDIZIONATORE D’ARIA (TIPO SPLIT)
Per l’uso in generale
ACONDICIONADOR DE AIRE (TIPO SEPARADO)
Para el uso público general
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α (∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ)
Για γενική δηµόσια χρήση
AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT)
Para utilização geral
AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)
Voor algemeen publiek gebruik
КОНДИЦИОНЕРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП)
Для общего бытового использования
Indoor Unit Outdoor Unit
Unité intérieure Unité extérieure
Innenraumgerät Außengerät
Unità interna Unità esterna
Unidad interior Unidad exterior
Εσωτερική µονάδα Εξωτερική µονάδα
Unidade interior Unidade exterior
Binnenapparaat Buitenapparaat
Внутренний блок Наружный блок
RAS-B10SKVP-E
RAS-B13SKVP-E
RAS-B16SKVP-E
RAS-M10SKCVP-E
RAS-M13SKCVP-E
RAS-M16SKCVP-E
RAS-10SAVP-E
RAS-13SAVP-E
RAS-16SAVP-E
RAS-M14GAV-E
RAS-M18GAV-E
RAS-M14GACV-E
RAS-M18GACV-E
Thank you for purchasing this TOSHIBA Air Conditioner. Please read this owner’s manual carefully before using
your Air Conditioner.
Avant tout, merci d’avoir porté votre choix sur un climatiseur TOSHIBA. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi
avant de mettre en service le climatiseur.
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses TOSHIBA-Klimageräts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Grazie per aver acquistato questo Condizionatore d’Aria TOSHIBA. Prima di usare il Condizionatore d’Aria, si
consiglia di leggere con attenzione il presente manuale.
Gracias por adquirir este acondicionador de aire TOSHIBA. Lea este manual del propietario detenidamente antes de
utilizar su acondicionador de aire.
Ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του κλιµατιστικού της ΤΟSΗΙΒΑ. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις
οδηγίες χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε την κλιµατιστική µονάδα σας.
Obrigado por ter adquirido este ar condicionado da TOSHIBA. Leia atentamente este manual do utilizador antes de
utilizar o ar condicionado.
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze TOSHIBA airconditioner. Leest u vooral deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Благодарим Вас за покупку этого кондиционера фирмы TOSHIBA. Перед использованием Вашего
кондиционера прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию для пользователя.
RASseries_OwnersManual.book Page 1 Tuesday, January 9, 2007 4:48 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Toshiba RAS-M18GAV-E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Toshiba RAS-M18GAV-E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info