35045
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
222
Mogen wij u danken voor de aankoop van ons product. We
wensen er u veel plezier mee. Neem dit document volledig door,
alvorens uw nieuwe Webtalker 6000 voor Skype™ in gebruik te
nemen. In geval van problemen neemt u contact op met onze
dienst na verkoop.
Het CE-symbool bevestigt dat de telefoon in overeenstem-
ming is met de EG-richtlijnen. Wij verklaren hierbij
dat de Webtalker 6000 in overeenstemming is met de essentle
vereisten en andere relevante voorwaarden van de R&TTE Richtlijn
1999/5/EEG. De conformiteitsverklaring is beschikbaar in de
gebruikershandleiding op www.topcom.net/cedeclarations.php
De Webtalker 6000 is onderworpen aan de Europese
richtlijn 2002/96/EG, wat betekent dat het niet mag worden
meegegeven met het gewone huishoudelijke afval. Om
eventuele schade aan het milieu of de volksgezondheid te
vermijden, dient u dit product van andere afvalstromen gescheiden
te houden zodat het op een milieuvriendelijke manier kan
worden gerecycled. Voor meer informatie over de beschikbare
ophaalmogelijkheden, kunt u contact opnemen met uw lokale
overheid of met de handelaar bij wie u dit product heeft gekocht.
Opmerkingen:
Deze installatiegids bevat de basisinstallatieprocedure en de
meest voorkomende functies van uw Webtalker. Voor de
beschrijving van meer geavanceerde functies raadpleegt u de
gebruikershandleiding op www.topcom.net/userguides.php
Skype™, SkypeMe™, SkypeOut™, SkypeIn™, Skype
Voicemail™, the whole world can talk for free™, het Skype-
logo en het S-logo zijn handelsmerken van Skype™.
I N S TA L L AT I E GID S
04 70
Beste klant
n e d e r l a n d s
NL DUALphone Inst.indd 222 27/04/2007 15:30:24
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Topcom-Webtalker-6000

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Topcom Webtalker 6000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Topcom Webtalker 6000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info