782362
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/296
Pagina verder
IT Sega circolare per tagli obliqui
Traduzioni del manuale d‘uso originale 162-173
EE Tõmbe-, järkamis- ja eerungisaag
Tõlge Originaalkasutusjuhend 174-184
LT Dvirankis skersinio ir įstrižinio
pjaustymo pjūklas
Vertimas originali naudojimo instrukcija
185-196
LV Šķērszāģis, sagarināšanas zāģis
un leņķzāģis
Tulkošana no oriģinālā lietošanas instrukcija
197-208
ES
Sierra de tracción, oscilante y
para cortar ingletes
Traducción de las instrucciones originales de
funcionamiento
209-220
DK Glidende kap- og geringssav
Oversættelse fra den oprindelige betjeningsve-
jledning
221-231
NO Tømmer-, kapp- og gjærsag
Oversettelse av den originale bruksanvisningen 232-243
SE Stock-, kap- och geringssåg
Översättning från den ursprungliga bruksanvis-
ningen
244-255
IS Dráttar-, búta- og gráðusög
Upprunalegar notandaleiðbeiningar 256-267
RU
Торцовочная (с протяжкой и
без неё) и усорезная пила
Перевод оригинального руководства по
эксплуатации
268-280
TR Gönye ve kırpma makinası
Orjinal operasyon el kitabından çevirilmiştir 281-292
DE Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
Originalbetriebsanleitung 6-17
GB Sliding cross cut mitre saw
Translation from the original instruction manual 18-28
FR Scie à onglet
Traduction des instructions d’origine 29-40
CZ Kapovací a pokosová pila s
pojezdem
Překlad originálního návodu k obsluze
41-52
SK Tesárska, kapovacia a pokosová
píla
Preklad originálu návodu na obsluhu
53-64
SI Potezna, čelilna in zajerala žaga
Prevod originalnih navodil za uporabo 65-76
HU Vonó-, fejező és sarkaló fűrész
Az eredeti használati útmutató fordítása 77-89
HR Vlačna, presječna i kutna pila
Prijevod originalnog priručnika za uporabu 90-101
NL Trek-, kap- en verstekzaag
Vertaling van de originele handleiding 102-113
BG
Циркулярен трион с изтегляне
и герунг
Превод на оригиналното ръководство за
експлоатация
114-126
FI Katkaisu- ja jiirisaha
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta 127-137
SRB Potezna, preklopna i ugaona
Uputstvo za rukovanje 138-149
BI Zatezna, spoj pila
Originalno uputstvo za upotrebu 150-161
www.scheppach.com service@scheppach.com +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen beispielhaft!
KGZ2550PRO
Art.Nr.
3901212958/3901212959
AusgabeNr.
3901212851
Rev.Nr.
25/07/2017
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Toolson KGZ2550PRO bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Toolson KGZ2550PRO in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 13.89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info