Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Dispay en
drukknoppen
(zondag'zatedag)
Trjddisplay
On/ofi indicator
15. Mode
-
drukknop om de verschi
ende funhies op le r@pen
(CLK
PROG,
AUTO, MAN). Indicator
verspringt
bij etke druk Sn
flnktie
16. ÊNTEB
-
drukknop
om tijdens hêt
programmefen
van dê ktok
ên de
.
jrogrammas l-4 ekê
stap in Ie sle en
LK 4/
;1+íj.'
'*rr-r,
,b
/,7
-
n
,
Ál
f,,
í
',
^7
1 Tfek
de batêrijhoudeÍ
an de achierzijde naar
buiten en
paats
2
sluks
G 3 kn@pcelbatêrijen.
Ptaats dê batêÍijên in de
juislê
Íichrtng
overeenkomslig
de +l lêkens op dê
deksel van de bateÍijhouder
2. De
baterijen stellen
U in staat de sch*elkok
te
programmeren
rcordai U
deze in de wandkoniaktdoos
plaatsi
en zorgen
êr têvens
v@í
dat de schakelpfogrmmas
in hêt
geheugen
behouden
btiiven
gedurende
$fomutoal
HET INSTELLEN
VAN DE KLOK:
1. Alvorens
U dê ktok instett
dient U erv@r
te zorgen dat de indicalor
bovên.de
CLK-index op het
display stat. Indien
dlr
nel
hel
gevat
is
drutr U op de MODË
toels lotdat
de
indicator
boven'CLK
slaat
Klok, Prog,
cl< P
oo AJIo Man
'"Lo
Peo
tsunnre
tloL€loÍ
:-______:+
No
{ilok,
píosram,
I
aulo
-
Hand/Manual)
|
-UreltrrnLren
druk^nop
9.Y?l:^ íG-l Í
HR
I íÏËoc']
p.os,arma
-^"*-LïFFJ
[Ï]fi-l [
ruo
l-o;'**o
Funklie
drukknoo-
@@ffi
LEER UW PROGRAMMEERBARE
SCHAKELKLOK BETER KÊNNEN
:
l. Weekdag
-
Eênmaal
inge$eld wordt
de
juiste
w€kdag
gevotgd
WoÍdt liidens hei
programmeren
v@r
elk
progrmma gebruik
-t-oi-:
'oN'
indÍcdie vii-sciijÀt
u1 ner iiiiêiËn-vá
ae smrlíiiá
elk
pÍogrmma..
Verschijnl tevens tijdens êên actiêÍ
prcgÊmma.
3 tr
'OFF
indicaÍie verschijnt
bij het instellen van de unsch*ettijd
van elk
progÍamma
Verschijnt
tevêns as
geen
actieÍ
progrmma
looot.
4. PM
-
geÍl
de tijd tussen 12.ffi er 24.n
uur, zowel in de klokÍunktie
alsel in
progímmaíunkties
mn. De AM,
de tijd lusser 24.00 ên
12.00 uut
word niet op de dsplay weergegeven
5. CLK indicatoÍ veÍschijnt
boven
'CLK'
ndi€n U de
iuiste
tijd instett
6. Prog
-
indicalor verschijnt
boven
'PROG'
tijdens
het in$e en van
de schake
pÍogrmma!.
7. Auto
-
indicabr verschijnt
boven
'AUTO'
indien in
funkie. De ktotí
juiste
tijd veÍschíd op het
display en de ingestêtde schaketprc
grmmab
slden
en stopp€n indien de AUTO
íunktie is ingestetd
8. Man
i
indicator verschijnt bovên
'MAN"
indien U dê handmatige
nstel
tunhie
gêbruih.
I FÍeq
-
het
geta geêfr
dê ÍÍêquentie van
het
progÍmma
am
_
í
=
dageljks
7
=
wekeLilks
10. Prog no,
geta gêefr
hêt ingestelde
progrmmanummer
weer 1-4
11. ON/OFF
-
drukknop
om lussentiids de sch&elklok in
uit te
sch*elen
in de automatische
-
handmalige funktiê.
12 HF/MIN
drukknop
om
zowet
de uren ats de minden in
le $elten.
In ale
progrmmaíunkies
stêlt
U
dlereed
de uren mêt deze
drukknop in
druK veNolgens op ENTER'
en stett vewotgens de
mi-utel n
rel dê HB&IN dlthnoo
13. Prog
no drukknop om díiecl
nad de
progfmma\
1-4 le
gtr.
14. Day/skip
drukknop
y@r
hêt instêlen vm
2 tunhies:
a. eenmal indrukken
om de daginstelling 1
daq te lalen
verepringen bij hel nstellen van
de
progÍffima's
va
de
huidige
ddum
b.
indrukken
om de ÍÍequenlie in te stellen
1
=
dasetiiks
2
=
wekeliiks
Dagindicalol
Tijdind cator
(12-2í)
Display lÍdêns de klokÍunhÍe
2 DÍuk
op de DAY/SKIP't@ts
om de indicalor 1ê veeaatsen
naa
de
ju
ste dag.
Druk
daafia
op de
'ENTER'
toets. De
íuiste
dag
is
nu ingstetd
3. Druk
op de "HR/M|N't@ts
om hêt
jujsle
uur in te.dellên. Een
pt,4
-ېn
verschij.l
@
do dsplry
ffi dê iijd luc!à
'ámctrffir-
atr
te
geven
Druk
op de'ENTEB toels Het
iuisle
uur is nu
rnge$eo
4. Druk nogmds
op
de HffilN
t€ts m
de
jui$e
minuut in
te stêÍen
Druk veNolgens
op dê ENTER'l@1s.
De
juí$e
minuut
is nu ingesteld
5. De dubbele
punr
op hel displry
gd
knippeÍen
zdÍa de
juiste
iiid
js
IngesÉto.
6 Zodra de klok is inge$eld
ka de sch*etkd
geprcgrmm€.d
Hil INSTELLEN
OF VERANDEREN
VAN
SCHAKELPROGRÁMMAS
:
Stap l
1
Om @n
progÍmma
in te stêllen
/
le vermderen
drlh U
a[eree€t op
de'MODE'ïoels
totdat
de
indicdoÍ
boven PROG^
staat. Het FREO
NO'knipped
ntrom
aan le
geven
dd de
progrmmeeíunktie
weÍh.
Ëïïïï-
I
lC:UIJ,t
|
".or,iidens
de oq'mr€dundiê
\_-__________J
2. Druk op de'DAY/SKIP'
toets
om de frequentiê van hei
programma
aan
geven
indien U op
de knop drukl vêránded
het cijfs op de dispay
1
=
dàsetijks
7,=
wekelijks
Bepal
Uw keuze en
druk op de ENïEF
tods om dit b
3 Frquentie
1
(dagelilks).
Nadal U deze
Íunktie hebl
gekozen
begint dê dág indicaior
knipperen
op het
display-
(onder
Sun zondag- indien U v@r
@Ísle keer Uw sch*elprogrammab
invoêf).
Druk op de DAY/SK|P
lets om dê
juiste
dag 1ê sêecleren,
wadop Uw
pÍogrmma
moêt
stden
Druk op de
ENIEB'loets om
Uw keuze vast te zeften.
II
lnn
tnn
't
I-t t-t F
?F' FíF
ll |
|
| t,
I
-
J
-
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw TimeControl 2000 Electronic bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van TimeControl 2000 Electronic in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info