Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
QUICK START GUIDE for:
APEX
(4 BIKE CARRIER)
9025, APEX
(5 BIKE CARRIER)
9026
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE pour :
APEX (PORTE-VÉLOS POUR 4 VÉLOS) 9025 ET
APEX (PORTE-VÉLOS POUR 5 VÉLOS) 9026
GUÍA RÁPIDA DE INICIO para:
APEX (SOPORTE PARA 4 BICICLETAS) 9025 Y
APEX (SOPORTE PARA 5 BICICLETAS) 9026
DO
À FAIRE
HAGA LO
SIGUIENTE
DO NOT
À NE PAS
FAIRE
NO
HAGA LO
SIGUIENTE
Fold up stinger to 90 degrees.
(STEP 1).
Pull back on Auto Pin to engage in
receiver hole. Use knob to tighten.
Lock.
Load heaviest bike first - front to
the right (STEP 6).
Alternate bike direction.
Secure bicycle to rack with rubber
straps and black safety strap
through the frames and around the
mast of the rack (STEP 8).
Check tightness of all bolts
and knobs periodically
(every 6 months).
Check rubber straps for wear and
replace if worn.
Repliez le support à 90 degrés.
(ÉTAPE 1).
Poussez sur la goupille Auto pour la
faire pénétrer dans le trou récepteur.
Utilisez le bouton pour serrer. Verrouillez.
Chargez le vélo le plus lourd en
premier – avant du vélo vers la
droite (ÉTAPE 6).
Alternez la direction des vélos.
Fixez les vélos sur le porte-vélos avec
les sangles en caoutchouc et la sangle
de sécurité noire en les faisant passer
dans les cadres et en les enroulant
autour du mât du porte-vélos (ÉTAPE 8).
Vérifiez périodiquement (tous les 6
mois) si les boulons et les boutons sont
bien serrés.
Assurez-vous que les sangles en
caoutchouc ne sont pas usées et
remplacez-les au besoin.
Permite plegar la espiga a 90
grados. (PASO 1).
Tire del Auto Pin (pasador
automático) para engancharlo en
el orificio de enganche. Utilice la
perilla para ajustar. Trabe.
Cargue la bicicleta más pesada
primero – a la derecha y al frente
(PASO 6).
Alterne el sentido de las bicicletas.
Fije las bicicletas al portaequipajes
con las correas de goma y con las
correas negras de seguridad en los
marcos y alrededor del mástil del
portaequipajes (PASO 8).
Controle periódicamente el ajuste
de todos los pernos y perillas
(cada 6 meses).
Controle el buen estado de las
correas y reemplácelas si están
gastadas.
Install on a trailer or other towed
vehicle.
Put more than 2 bikes on a class
1 hitch.
Do not “overstretch” the straps.
Use the rack while traveling on dirt
roads.
Use the rack to carry tandems or
recumbents.
Put more than the intended number
of bikes on the rack.
Installer le porte-vélos sur une
remorque ou sur un véhicule remorqué.
Transporter plus de 2 vélos sur une
attache-remorque de classe 1.
Ne pas « surtendre » les sangles.
Utiliser le porte-vélos lors de
déplacement sur des routes
poussiéreuses.
Utilisez le porte-vélos pour transporter
des vélos tandems ou à position
allongée.
Transporter plus de vélos que le nombre
prévu à cet effet sur le porte-vélos.
Instalar en trailers o en otros
vehículos remolcados.
Colocar más de 2 bicicletas en un
enganche clase 1.
No estirar excesivamente las
correas.
Utilizar el portaequipajes mientras
se viaja por caminos de tierra.
Utilice el portaequipajes para
transportar bicicletas en tándem o
reclinadas.
Colocar más bicicletas que
la cantidad indicada para el
portaequipajes.
5015924_04
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Thule Apex 5 Bike 9026 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Thule Apex 5 Bike 9026 in de taal/talen: English, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info