Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
160
Draagbare airco
Geachte klant,
Uw vertrouwen doet ons plezier!
Lees voor de eerste ingebruikname deze
gebruiksaanwijzing absoluut eerst goed
door! Hierin vindt u alle aanwijzingen voor
een veilig gebruik en een lange levensduur
van het apparaat. Neem alle veiligheidsaan-
wijzingen in deze gebruiksaanwijzing abso-
luut in acht!
Inhoudsopgave
Het gebruik van deze gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Voordat u begint…. . . . . . . . . . . . . . . . 160
Reglementair gebruik ......................... 160
Wat betekenen de gebruikte symbolen?
............................................................ 161
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Algemene veiligheidsaanwijzingen..... 161
Elektrische veiligheid.......................... 161
Apparaatspecifieke veiligheidsaanwijzin-
gen ..................................................... 162
Energiebesparing ............................... 163
Werkomstandigheden ........................ 163
Aanbevolen gereedschap voor de raamin-
bouw .................................................. 163
Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Uw apparaat in één oogopslag . . . . . 163
Voorkant ............................................. 163
Achterkant.......................................... 163
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Opstelling ........................................... 164
Installatie van de raaminbouwset....... 164
Installatie in een verticaal schuifraam 164
Installatie van de afvoerluchtslang..... 164
Waterafvoer:....................................... 165
Werking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Het bedieningspaneel van de airco.... 165
Afstandsbediening ........................... 166
Foutcodes .......................................... 168
Beveiligingscodes .............................. 168
Gebruikershandleiding ....................... 168
Overige functies ................................. 169
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Luchtfilter ........................................... 170
Apparaatbehuizing ............................. 170
Het apparaat wordt langere tijd niet ge-
bruikt .................................................. 170
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . 170
Als er iets niet meer functioneert….... 170
Afvalverwijdering. . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Afvalverwijdering van het apparaat.... 171
Afvalverwijdering van de verpacking . 171
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . 171
Informatie-eisen ................................. 172
Reclamaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Het gebruik van deze gebruiks-
aanwijzing
Alle noodzakelijke afbeeldingen staan in
deze gebruiksaanwijzing op de eerste
pagina’s. Binnen de beschrijvingen wordt u
d.m.v. verwijzingen naar de desbetreffende
afbeeldingen verwezen.
Voordat u begint…
Reglementair gebruik
Het apparaat voldoet aan de stand van
wetenschap en techniek, evenals aan de gel-
dige veiligheidsbepalingen op het tijdstip van
het in verkeer brengen in het kader van een
reglementair gebruik.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het
niet-commerciële gebruik als draagbare
airco.
Het apparaat mag alleen in droge binnen-
ruimtes binnen een aangegeven tempera-
tuurbereik worden gebruikt (Werkomstan-
digheden– p.163).
Het apparaat is niet geschikt voor zakelijk of
industrieel gebruik.
Iedere andere toepassing is niet-reglemen-
tair. Door niet-reglementair gebruik, wijzigin-
gen aan het apparaat of door onderdelen te
gebruiken die niet door de fabrikant gecon-
troleerd en vrijgegeven zijn, kunnen onvoor-
ziene schades ontstaan!
Ieder niet-reglementair gebruik resp. alle
handelingen aan het apparaat die niet in deze
gebruiksaanwijzing beschreven worden, zijn
ongeoorloofd verkeerd gebruik en vallen bui-
ten de aansprakelijkheid van de fabrikant.
NL
Handleiding - TC 35-14/15
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Thermo Comfort TC 35-15 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Thermo Comfort TC 35-15 in de taal/talen: Nederlands, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info