Verklein
Vergroot
Anleitung zum Aufspielen der neuen Firmware für Tevion WK1
1. Speichern Sie die Firmware-Datei „Tevion-WK1.zip“ auf Ihrem Computer
ab.
2. Entpacken Sie die gespeicherte Datei „Tevion-WK1.zip.
Falls Ihr Computer das zip-Format nicht erkennt, so können Sie
beispielsweise unter www.filzip.de ein kostenfreies Programm zum
Entpacken herunterladen.
3. Kopieren Sie die entpackte Datei FW5210A.bin“ auf eine formatierte
Speicherkarte.
4. Legen Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera ein.
5. Halten Sie die „OK“-Taste gedrückt und schalten die Kamera im Modus
„TEST“ ein.
Achtung: Trennen Sie die Kamera während des Updates nicht von der
Stromversorgung und entnehmen Sie auch nicht die Speicherkarte. Daraus
resultierende Schäden am Gerät können nicht auf Garantie behoben werden!
6. Sobald das normale Kamerabild angezeigt wird, können Sie die „OK“-Taste
loslassen. Die neue Firmware ist nun aufgespielt.
7. Setzen Sie die Kamera im Menü auf die Werkseinstellungen zurück.
Sie können die Speicherkarte mit der Firmware entnehmen bzw. die Datei
„FW5210A.bin“ von der Speicherkarte löschen.
Bitte beachten Sie, dass die Garantie Ihrer Kamera erlischt, wenn dieser durch eine nicht
ordnungsgemäß durchgeführte Firmware-Aktualisierung beschädigt wird. Gehen Sie
deshalb exakt Punkt für Punkt so vor, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.
Selbstverständlich können Sie Ihre Kamera zum Aktualisieren der Firmware zu uns
einschicken. Beachten Sie dazu bitte die Vorgehensweise auf der Garantie-Karte!

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tevion WK1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tevion WK1 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info