562423
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Center-Speaker
CL 250 C
... makes you happy
Product contents 1 Center speaker CL 250 C
with tabletop stand
Dimensions (W x H x D) incl.
tabletop stand
50 cm x 15,7 cm x 9 cm
Weight 2,0 kg
Nominal impedance 4 – 8 Ω
Technical changes reserved!
You can nd further technical data on our website.
Proper use
Only use the speaker as described in these operating instruc-
tions. Any other use will be deemed as not in accordance with
the instructions and may lead to damage of property or even
persons. The manufacturer accepts no liability for damage
caused by use not in accordance with the
instructions. The
speaker is intended for private use.
Before operating the speaker, please read the safety
notes and operating instructions carefully. This is the
only way to use all functions safely and reliably. Keep
the operating instructions safe and pass them on to anyone
who may own the unit after you.
Notice
The information in this document may change without prior
notice and in no way constitutes any liability on the part of
Lautsprecher Teufel GmbH. No part of these instructions may
be reproduced in any form or be broadcasted in any way elec-
tronically, mechanically, by photocopy or recording without the
written permission of Lautsprecher Teufel GmbH.
Original packaging
If you wish to exercise your eight-week right of return, we ask
that you be absolutely sure to hold onto the packaging. We can
only accept the return of a device WITH THE ORIGINAL PACKAG-
ING. Empty boxes are not available!
Complaints
In case of a complaint we implicitly need your invoice number
and the serial or lot number for processing. The serial number
can be found on the back side of the device.
Many thanks for your support!
Contact
For questions, suggestions or criticism please contact our
customer service department:
Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Buelowbogen
Buelowstrasse 66
10783 Berlin (Germany)
Phone 00800 - 200 300 40 (free of charge)
Fax: +49 (0)30 / 300 930 930
E-mail: service@teufelaudio.com
www.teufelaudio.com
General notes and information
This product conforms with Council of the European
Union guidelines 2004/108/EC and 2006/95/EC
Check that all items have been delivered and that
nothing is damaged. In case of damage do not use
the product. Instead, contact our service centre.
Technical Description and
Operating Instructions
Product contents and technical data
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Teufel System 5 THX Select bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Teufel System 5 THX Select in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info