649703
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
1
Cod.954180
(EN) EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND
PROHIBITION SIGNS.
(IT) LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D’OBBLIGO
E DIVIETO.
(FR) LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER,
D’OBLIGATION ET D’INTERDICTION.
(ES) LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE
OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN.
(DE) LEGENDE DER GEFAHREN-, GEBOTS- UND
VERBOTSZEICHEN.
(RU) ЛЕГЕНДАСИМВОЛОВБЕЗОПАСНОСТИ,
ОБЯЗАННОСТИИЗАПРЕТА.
(PT) LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO,
OBRIGAÇÃO E PROIBIDO.
(EL) ΛΕΖΑΝΤΑΣΗΜΑΤΩΝΚΙΝΔΥΝΟΥ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΚΑΙΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.
(NL) LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR,
VERPLICHTING EN VERBOD.
(HU) A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS
JELZÉSEINEK FELIRATAI.
(RO) LEGENDĂINDICATOAREDEAVERTIZARE
APERICOLELOR,DEOBLIGAREŞIDE
INTERZICERE.
(SV) BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH
FÖRBUD.
(DA) OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG
FORBUDSSIGNALER.
(NO) SIGNALERINGSTEKST FOR FARE,
FORPLIKTELSER OG FORBUDT.
(FI) VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOMERKIT.
(CS) VYSVĚTLIVKYKSIGNÁLŮMNEBEZPEČÍ,
PŘÍKAZŮMAZÁKAZŮM.
(SK) VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM
NEBEZPEČENSTVA,PRÍKAZOMAZÁKAZOM.
(SL) LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA
PREDPISANO IN PREPOVEDANO.
(HR-SR) LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I
ZABRANA.
(LT) PAVOJAUS,PRIVALOMŲJŲIRDRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲPAAIŠKINIMAS.
(ET) OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
(LV) BĪSTAMĪBU,PIENĀKUMUUNAIZLIEGUMA
ZĪMJUPASKAIDROJUMI.
(BG) ЛЕГЕНДАНАЗНАЦИТЕЗАОПАСНОСТ,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИИЗАЗАБРАНА.
(PL) OBJAŚNIENIAZNAKÓWOSTRZEGAWCZYCH,
NAKAZU I ZAKAZU.
(EN) DANGER OF ELECTRIC SHOCK - (IT) PERICOLO SHOCK ELETTRICO - (FR) RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
- (ES) PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - (DE) STROMSCHLAGGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМТОКОМ-(PT)PERIGODECHOQUEELÉTRICO-(EL)ΚΙΝΔΥΝΟΣΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ-(NL)GEVAAR
ELEKTROSHOCK - (HU) ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - (RO) PERICOL DE ELECTROCUTARE - (SV) FARA FÖR ELEKTRISK
STÖT - (DA) FARE FOR ELEKTRISK STØD - (NO) FARE FOR ELEKTRISK STØT - (FI) SÄHKÖISKUN VAARA - (CS)
NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM - (SK) NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM -
(SL) NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - (HR-SR) OPASNOST STRUJNOG UDARA - (LT) ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS -(ET)ELEKTRILÖÖGIOHT- (LV) ELEKTROŠOKABĪSTAMĪBA- (BG)ОПАСНОСТОТТОКОВУДАР-(PL)
NIEBEZPIECZEŃSTWOSZOKUELEKTRYCZNEGO.
(EN) DANGER OF EXPLOSION - (IT) PERICOLO ESPLOSIONE - (FR) RISQUE D’EXPLOSION - (ES) PELIGRO
EXPLOSIÓN - (DE) EXPLOSIONSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - (PT) PERIGO DE EXPLOSÃO - (EL)
ΚΙΝΔΥΝΟΣΕΚΡΗΞΗΣ-(NL)GEVAARONTPLOFFING-(HU)ROBBANÁSVESZÉLYE-(RO)PERICOLDEEXPLOZIE-
(SV) FARA FÖR EXPLOSION - (DA) SPRÆNGFARE - (NO) FARE FOR EKSPLOSJON - (FI) RÄJÄHDYSVAARA - (CS)
NEBEZPEČÍVÝBUCHU-(SK)NEBEZPEČENSTVOVÝBUCHU-(SL)NEVARNOSTEKSPLOZIJE-(HR-SR)OPASNOST
ODEKSPLOZIJE-(LT)SPROGIMOPAVOJUS-(ET)PLAHVATUSOHT-(LV)SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA-(BG)ОПАСНОСТ
ОТЕКСПЛОЗИЯ-(PL)NIEBEZPIECZEŃSTWOWYBUCHU.
(EN) GENERAL HAZARD - (IT) PERICOLO GENERICO - (FR) DANGER GÉNÉRIQUE - (ES) PELIGRO GENÉRICO - (DE)
GEFAHRALLGEMEINERART-(RU)ОБЩАЯОПАСНОСТЬ-(PT)PERIGOGERAL-(EL)ΓΕΝΙΚΟΣΚΙΝΔΥΝΟΣ-(NL)
ALGEMEEN GEVAAR - (HU) ÁLTALÁNOS VESZÉLY - (RO) PERICOL GENERAL - (SV) ALLMÄN FARA - (DA) ALMEN
FARE-(NO)GENERISKFARESTRÅLNING-(FI)YLEINENVAARA-(CS)VŠEOBECNÉNEBEZPEČÍ-(SK)VŠEOBECNÉ
NEBEZPEČENSTVO - (SL) SPLOŠNA NEVARNOST - (HR-SR) OPĆA OPASNOST - (LT) BENDRAS PAVOJUS - (ET)
ÜLDINEOHT-(LV)VISPĀRĪGABĪSTAMĪBA-(BG)ОБЩИОПАСТНОСТИ-(PL)OGÓLNENIEBEZPIECZEŃSTWO.
(EN) DANGER OF CORROSIVE SUBSTANCES - (IT) PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE - (FR) SUBSTANCES
CORROSIVES DANGEREUSES - (ES) PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS - (DE) ÄTZENDE GEFAHRENSTOFFE
- (RU) ОПАСНОСТЬ КОРРОЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ - (PT) PERIGO SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝΟΥΣΙΩΝ-(NL)GEVAARCORROSIEVESTOFFEN-(HU)MARÓHATÁSÚANYAGOKVESZÉLYE-(RO)
PERICOLDESUBSTANŢECOROSIVE-(SV)FARAFRÄTANDEÄMNEN-(DA)FARE,ÆTSENDESTOFFER-(NO)FARE:
KORROSIVESUBSTANSER-(FI)SYÖVYTTÄVIENAINEIDENVAARA-(CS)NEBEZPEČÍPLYNOUCÍZKOROSIVNÍCH
LÁTEK - (SK) NEBEZPEČENSTVO VYPLÝVAJÚCE Z KOROZÍVNYCH LÁTOK - (SL) NEVARNOST JEDKE SNOVI -
(HR-SR) OPASNOST OD KOROZIVNIH TVARI- (LT) KOROZINIŲ MEDŽIAGŲ PAVOJUS - (ET) KORRUDEERUVATE
MATERIAALIDEOHT-(LV)KOROZIJASVIELUBĪSTAMĪBA-(BG)ОПАСНОСТОТКОРОЗИВНИВЕЩЕСТВА-(PL)
NIEBEZPIECZEŃSTWOWYDZIELANIASUBSTANCJIKOROZYJNYCH.
(EN) ..........pag. 03
(IT) ............ pag. 05
(FR) ..........pag. 07
(ES) ..........pag. 10
(DE) ..........pag. 12
(RU) .......... pag. 15
(PT) ...........pag. 17
(EL) ...........pag. 20
(NL) ..........pag. 22
(HU) .......... pag. 25
(RO) .......... pag. 27
(SV) ..........pag. 30
(DA) .......... pag. 32
(NO) .......... pag. 34
(FI) ............ pag. 36
(CS) ..........pag. 39
(SK)....... ...pag. 41
(SL) ...........pag. 44
(HR-SR) .... pag. 46
(LT) ...........pag. 48
(ET)...... .....pag. 50
(LV) ........... pag. 53
(BG) .......... pag. 55
(PL) ...........pag. 58
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Telwin-PRO-START-1712

Zoeken resetten

  • Mijn groen lampje brandt meteen met opladen van de 1712? Oplader eraf: brandt het rode lampje? Wat is nu goed? Gesteld op 21-8-2020 om 11:57

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telwin PRO START 1712 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telwin PRO START 1712 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Telwin PRO START 1712

Telwin PRO START 1712 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 60 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info