724292
23
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
NL
EN
FR
DE
p3 – p6
p7 – p10
p10 – p14
p14 – p17
NC00124094
INTERNATIONAL GUARANTEE
Date of purchase: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Date d'achat / Fecha de compra / Data da
compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato /
Ostopäivä / Data zakupu / Data vânzării / Įsigijimo data/ Ostukuupäev / Datum nakupa /
Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data
cumpărării / Datum nákupu / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng /Satın alma
tarihi /Дата продажи /Дата на закупуване /Датум на купување /Сатылған мерзімі /
Ημερομηνία αγοράς /Վաճառքի օրը /วันที่ซื้อ /購買日期 /購入日/입일자/ءﺍﺮﺸﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ /ﻱﺮﺧ ﺦﻳﺭﺎﺗr
Product reference: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Référence du produit / Referencia
del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van
het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikkelnummer / Tuotenumero / referencja
produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelte / Typ
výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk
rujukan / Referensi produk / Mã sn phm/ Ürün kodu / Модель /Модель /Модел на уреда /
Моделi / Κωδικός προιόντος / Մոդել /รุนผลิตภัณฑ /品模型 /製品番号/제품명/ﻣﺎﻜﻟﺍ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﻊﺟﺮﻣ /
ﻝﻮﺼﺤﻣ ﻞﻣﺎﻛ ﻊﺟﺮﻣ
Retailer name & address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Nom et adresse du
vendeur / Nombre y direccn del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo
del negozzio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn &
adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyn nimi ja
osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele şi adresa vânzătorului / Parduotuvės pavadinimas ir
adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipusszám / Názov a adresa predajcu
/ Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i
adresa prodajnog mjesta / Nume şi adresă vânzător / Název a adresa prodejce / Nama dan alamat
peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và đa chca hàng bán/ Satıcı firmanın ave
adresi /Название иадрес продавца /Назва і адреса продавця /Търговки обект /Назив и
адреса на продавницата /Сатушының аты және мекен-жайы /Επωνυμία και διεύθυνση
καταστήματος /Վաճառողի անվանումը ևհասցեն /ชื่อและที่อยูของหาง/รานที่ซื้อ /零售商的店名和地
/販売店名、住所/매점 이름과 주소/ﻢﺳﺍﻪﻧﺍﻮﻨﻋ ﻭ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟﺍ ﻊﺋﺎﺑ ﺍﻭ/ﺵﻭﺮﻓ ﻩﺩﺮﺧ ﺱﺭﺩ ﻡﺎﻧ
Distributor stamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Cachet distributeur /Sello del distribuidor /
Carimbo do revendedor / Timbro del negozzio / Händlerstempel / Stempel van de dealer /
Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć
sprzedawcy / Ştampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe/
Razítko predajcu / Zīmogs / Pečat maloprodaje/ Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesta / Ştampila
vânzătorului/ Razítko prodejce/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu/
Satıcı Firmanın Kaşesi /Печать продавца /Печатка продавця /Печат на търговския обект /
Печат на продавницата /Сатушының мөрі /Σφραγίδα καταστήματος /Վաճառողի կնիքը /
ตราประทับของหาง/รานที่ซื้อ /零售商的蓋印 /売店印/販売店印/소매점 직인/ﺋﺰﺠﺘﻟﺍ ﻊﺋﺎﺑ ﺘﺧ / ﻩﺩﺮﺧ ﺮﻬﻣ
ﻭﺮﻓ
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tefal 8535 - Prep And Line bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tefal 8535 - Prep And Line in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info