486975
15
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Copies of the I/B. Please reproduce them without any
changes except under special instruction from Team
International BELGIUM. The pages must be reproduced
and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm
width x 210 mm height). When folding, make sure you
keep the good numbering when you turn the pages of
the I/B. Don’t change the page numbering. Keep the
language integrity.
15
Assembly page 15/16
Fax +32 2 359 95 50
INTERVALLI D’UTILIZZO
Quest’apparecchio non può essere utilizzato in modo continuo, è obbligatorio effettuare delle
pause durante il funzionamento. Il mancato rispetto di questa norma potrebbe causare gravi
danni al motore. Verificare sulla targa dati dell’apparecchio la durata massima d’utilizzo
continuo (KB xx min, dove xx è la durata massima in minuti). Le pause devono durare almeno
10 minuti.
UTILIZZO
Posizionare il corpo motore su una superficie asciutta e piana.
Posizionare il recipiente per il succo sul corpo motore, posizionare il filtro sul recipiente ed infine
calzare il cono di spremitura sullalbero motore; verificare che i vari componenti siano
correttamente assemblati.
Tagliare l’agrume da spremere in modo orizzontale dividendolo in due parti uguali.
Per avviare l’apparecchio, premere l’agrume sul cono di spremitura (l’apparecchio si mette
in moto automaticamente); il succo ricavato dalla spremitura, passa attraverso il filtro e viene
raccolto nel recipiente.
Per arrestare l’apparecchio è sufficiente sollevare l’agrume dal cono di spremitura.
Per versare il succo all’interno di un altro contenitore, sollevare unicamente il recipiente.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Sollevare il recipiente verticalmente e separare le varie parti.
Coperchio, recipiente, filtro e cono di spremitura, possono essere lavati con acqua calda e
detersivo per stoviglie.
Non lavare alcun accessorio in lavastoviglie.
Per la pulizia del blocco motore, utilizzare un panno morbido leggermente umido.
Non immergere il corpo motore in acqua o in altro liquido.
Il motore e gli ingranaggi interni sono lubrificati in modo permanente, non necessitano quindi
di manutenzione.
Tutte le riparazioni e le operazioni di manutenzione devono essere effettuate da un centro
assistenza specializzato
.
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Team FP 16 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Team FP 16 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info