572746
11
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
11
Wiederholung eines bestimmten Ordners
Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (15) ein.
Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, drücken Sie 2x die MODE Taste (9). Im
Display (1) blinkt REP und das Ordnersymbol mit der Ordnernummer 1 .
Wählen Sie einen Ordner mittels der Taste ALBUM (8) aus. Die Wiedergabe des
Ordners beginnt.
Während der Wiedergabe des zu wiederholenden Orders wird die Titelnummer
im Ordnersymbol angezeigt. Die Anzeige blinkt hier aber nicht mehr, sie wird
durchgehend angezeigt.
Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die MODE Taste (9) oder die
Stopptaste (4).
KASSETTENREKORDER (TAPE)
Wählen Sie mittels des Funktionsschalters (12) die TAPE/OFF-Einstellung. Die
Beleuchtung des Displays (1) schalten sich ab.
Drücken Sie die Taste
9 / (19b) um das Kassettenfach (10) zu öffnen.
Legen Sie die Kassette mit der offenen Seite nach oben ein. Die Seite welche Sie
hören möchten, muss nach vorne zeigen.
Klappen Sie das Kassettenfach (10) abschließend wieder zu.
Wiedergabe der Kassette
Drücken Sie die Starttaste
1 (19e). Die Kassette wird nun abgespielt.
Durch ein Drücken der Pausetaste
; (19a) können Sie die Kassette anhalten.
Durch ein erneutes Betätigen der Pausetaste
; (19a) läuft die Kassette weiter.
Durch ein Drücken der Stopptaste 9/ (19b) beenden Sie die Wiedergabe der Kassette.
Mittels der Vorspultaste 5 (19c) oder der Rückspultaste 6 (19d) können Sie die
Kassette vor- oder zurückspulen. Ein Drücken der Stopptaste
9 / (19b) beendet
den Spulvorgang.
Mittels der Starttaste
1 (19e) können Sie die Wiedergabe der Kassette erneut
starten.
Ist eine Seite der Kassette bis zum Ende abgespielt worden, springt die
Starttaste
1 (19e) automatisch wieder raus.
Drücken Sie die Stopptaste
9 / (19b) um das Kassettenfach zu öffnen, die
Kassette umzudrehen und nachfolgend die andere Seite abzuspielen.
Aufnehmen auf Kassette
Legen Sie eine unbespielte Kassette in das Kassettenfach (10) ein.
Starten Sie wie oben beschrieben das jeweils gewünschte Abspielmedium,
welches aufgenommen werden soll.
Zum Aufnehmen drücken Sie die Aufnahmetaste
0 (19f) des
Kassettenrekorders. Durch Drücken der Aufnahmetaste
0 (19f) wird gleichzeitig
die Starttaste
1 (19e) aktiviert. Der Rekorder beginnt mit der Aufnahme.
HINWEIS: Durch ein vorheriges Drücken der Pausetaste
; (19a) können Sie
die Aufnahme gezielter beginnen. Drücken Sie zunächst die Pausetaste
;
(19a) und nachfolgend die Aufnahmetaste
0 (19f). Um mit der Aufnahme zu
beginnen, drücken Sie die Pausetaste
; (19a) erneut und der Rekorder startet
die Aufnahme.
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Superior MP338A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Superior MP338A in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info