751400
20
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld of geluid 1. Contoleer of er spanning op de contactdoos staat.
2. Kijk of de stekker er in zit.
3. Controleer of de TV in stand-by staat en probeer met de knop op
de TV deze aan te schakelen. Het kan zijn dat de batterijen van de
afstandsbediening leeg zijn.
Afstandsbediening werkt
niet
1. Er zitten géén, verkeerd geplaatste of lege batterijen in de
afstandsbediening
2. Controleer de plaatsing van de batterijen, vervang deze indien leeg.
Geen geluid 1. Verhoog het volume.
2. Geluid is op “stil” geschakeld. Toets om geluid te herstellen.
3. Uitzending of bron fout. Probeer met toets AUDIO een ander
geluidspoor te kiezen.
De ontvanger schakelt
vanzelf in stand-by
1. Auto power down is actief en heeft de vooraf ingestelde tijd bereikt
(3 uur standaard).
2. Pas de tijd aan in het menu tijdsinstelling of deactiveer deze optie.
Het USB apparaat werkt niet
naar behoren.
1. Verkeerd geformatteerd. Formatteer het USB apparaat via het menu.
2. USB disk vraagt te veel vermogen. Sluit een externe voeding op de
USB disk aan of neem een andere USB opslag en probeer het op nieuw.
Geen signaal 1. De ontvanger krijgt geen signaal binnen. Controleer de antennekabel,
de aansluitingen of vervang de kabel.
2. Verkeerde instellingen van de tuner. Vergewis u van de juiste
instellingen in menu satellietinstellingen.
3. Verkeerde uitrichting van de schotel of antenne. Controleer de
signaalsterkte en richt de schotel of TV-antenne opnieuw uit.
Het afspelen van video (of Timeshift)
veroorzaakt beeldhaperingen
/ macroblokken of soortgelijke
vervorming, vooral op HD-inhoud.
De lees- / schrijfsnelheid van uw USB-apparaat kan te laag zijn. Zorg
ervoor dat u een USB-opslagapparaat gebruikt met voldoende snelheid
en ruimte. USB-sticks hebben mogelijk onvoldoende snelheid.
8.0 SPECIFICATIES
Geluid
Audio Output: 6 W + 6 W
Ontvanger
Bereik: DVB-T2::174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
DVB-C / ATV: 50-858 MHz
DVB-S: 2950 MHz-2150 MHz
Systeem: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I)
AV: PAL, NTSC
Aansluitingen 24 inch, 32 inch
1 x ANT IN
1 x SAT IN
2 x HDMI
1 x TV SCART
1 x Hoofdtelefoon
1 x USB
1 x CI-CAM slot
1 x Netspanning
16
Nederlands
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Strong SRT 65FX4003 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Strong SRT 65FX4003 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Strong SRT 65FX4003

Strong SRT 65FX4003 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 27 pagina's

Strong SRT 65FX4003 Gebruiksaanwijzing - English - 23 pagina's

Strong SRT 65FX4003 Gebruiksaanwijzing - Français - 24 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info