626075
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
Stokke
®
Crusi
Sibling Seat Kit
Stokke
®
Crusi
Adapter Kit
USER GUIDE
UK/IE
 
AE
  
BG
用戶
CN Trad.
用户
CN Simpl.
NÁVOD K POUŽITÍ
CZ
GEBRAUCHSANWEISUNG
DE
BRUGSANVISNING
DK
INSTRUCCIONES DE USO
ES
KÄYTTÖOHJE
FI
NOTICE D’UTILISATION
FR
ΟΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
GR
PRIRUČNIK ZA UPORABU
HR
KEZELÉSI ÚTMUTA
HU
שומיש תוארוה
IL
GUIDA UTENTI
IT
使用説明
JP
설명서
KR
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
BRUKSANVISNING
NO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
PT
GHIDUL UTILIZATORULUI
RO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
RS

RU
BRUKSANVISNING
SE
NAVODILA ZA UPORABO
SI
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SK
KULLANIM KILAVUZU
TR

UA
USER GUIDE
US/CA
INSTRUCCIONES DE USO
US
NOTICE D’UTILISATION
CA
USER GUIDE
AU/NZ
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stokke Sibling Seat Kit - Crusi bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stokke Sibling Seat Kit - Crusi in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 6,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info