457706
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
1
CON
®
10 S, CON
®
15 S, CON
®
20 S, CON
®
30 S
CON
®
10 ZS, CON
®
15 ZS, CON
®
20 ZS, CON
®
30 ZS
Deutsch
Konvektor CON
®
-- S euro
Gebrauchs- und Montageanweisung
English
Convection heater CON
®
-- S euro
Operating and installation instructions
Français
Convecteur CON
®
-- S euro
Instructions mode d'emploi et de montage
Nederlands
Convector CON
®
-- S euro
Gebruiks- en Montageaanwijzing
Die Montage (Elektroinstallation) sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Gerätes dürfen nur von einem zugelassenen
Fachmann entsprechend dieser Anweisung ausgeführt werden.
This appliance must be installed (electrical installation), commissioned and serviced by approved service technicians in accordance with
these instructions.
La pose (électricité) ainsi que la première mise en service et la maintenance de cet appareil ne doivent être réalisées que par un installateur
agréé, conformément à cette notice.
De montage (elektrische installatie), de eerste ingebruikneming en het onderhoud van dit apparaat mogen uitsluitend door een erkend
installateur volgens deze voorschriften worden uitgevoerd.
Abb. 1 / Fig. 1 / Afb. 1
Deutsch
Gebrauchsanweisung 2
Montageanweisung 8
Technische Daten 12
Umwelt und Recycling 20
Kundendienst und Garantie 20/21
English
Operating instructions 3
Installation instructions 9
Technical data 17
Guarantee 21
Environment and recycling 22
Français
Mode d'emploi 3
Instructions de montage 9
Caractéristiques techniques 17
Garantie 21
Environnment et recyclage 22
Nederlands
Gebruiksaanwijzing 3
Montageaanwijzing 9
Technische gegevens 17
Garantie 21
Milieu en recycling 22
5738.01
Technik zum Wohlfühlen
SM 6
167314
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stiebel Eltron CON 15ZS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stiebel Eltron CON 15ZS in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info