Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Please contact your local authorities for details about collection points.
The materials are reusable according to their markings. By reusing, recycling or
other forms of utilization of old devices you make an important contribution to
the protection of our environment.
Do not dispose of this product with the normal household waste at the end
of its life cycle. Return it to a collection point for the recycling of electrical
and electronic devices. This is indicated by the symbol on the product,
user manual or packaging.
This symbol indicates the presence of dangerous
voltage inside the enclosure, sufficient enough to
cause electric shock.
WARNING
Risk of electric shock
Do not o
p
en!
Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove the
cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Refer
servicing to qualified service personnel.
This symbol indicates the presence of important
operating and maintenance instructions for the
device.
Safety, Environmental and Setup Instructions
Use the device in dry indoor environments only.
Protect the device from humidity.
Do not open the device. RISK OF ELECTRIC SHOCK! Refer opening and servicing to qualified personnel.
Connect this device to a properly installed and earthed wall outlet only. Make sure the mains voltage corresponds with
the specifications on the rating plate.
Make sure the mains cable stays dry during operation. Do not pinch or damage the mains cable in any way.
A damaged mains cable or plug must immediately be replaced by an authorized service center.
In case of lightning, immediately disconnect the device from the mains supply.
Children should be supervised by parents when using the device.
Clean the device with a dry cloth only.
Do NOT use CLEANING AGENTS or ABRASIVE CLOTHS!
Do not expose the device to direct sunlight or other heat sources.
Install the device at a location with sufficient ventilation in order to prevent heat accumulation.
Do not cover the ventilation openings!
Install the device at a safe and vibration-free location.
Install the device as far away as possible from computers and microwave units; otherwise radio reception may be
disturbed.
Do not open or repair the enclosure. It is not safe to do so and will void your warranty. Repairs only by authorized
service/ customer center.
Only use mercury and cadmium-free batteries.
Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste!!!
Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.
Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.
Contact a physician immediately if a battery was swallowed.
Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Soundmaster TR150 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Soundmaster TR150 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info