Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/243
Pagina verder
LCD Digital Colour TV
Printed in Spain
4-116-578-21(2)
Fur hilfreiche Informationen zu Sony Produkten
Pour obtenir les informations utiles concernant les produits
Sony
Per informazioni utili sui prodotti Sony
Voor nuttige informatie over Sony producten
Bei diesem Fernsehgerät werden die Anweisungen in „Installieren der
Wandhalterung“ nicht in Form eines separaten Infoblattes mitgeliefert.
Stattdessen sind diese Installationsanweisungen in der
Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät enthalten.
Les instructions relatives à l’« Installation du support mural » ne font pas
l’objet d’un feuillet séparé fourni avec ce téléviseur. Ces instructions
d’installation sont reprises dans le mode d’emploi de ce téléviseur.
Le istruzioni per l’“Installazione della staffa di montaggio a parete” non
vengono fornite sotto forma di opuscolo separato con questo modello di
televisore. Queste istruzioni di installazione sono presenti all’interno del
manuale di istruzioni del televisore.
Instructies voor het "Installeren van de wandmontagesteun" zijn niet als
afzonderlijke brochure bij deze televisie geleverd. Deze installatie-
instructies zitten vervat in de gebruiksaanwijzing van de tv.
© 2008 Sony Corporation 4-116-578-21(2)
DE
FR
IT
NL
LCD Digital Colour TV
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony bravia kdl-52z4500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony bravia kdl-52z4500 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 23,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info