Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Belangrijke kennisgeving
3NL
Let op
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL SONY
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE,
INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ANDERE
SCHADE WAARONDER, ZONDER BEPERKING,
VERLIES VAN WINST, INKOMSTENDERVING, VERLIES
VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET
PRODUCT OF EVENTUELE BIJKOMENDE
APPARATUUR, UITVALTIJD EN TIJD VAN DE KOPER
DIE VERBAND HOUDT MET OF ONTSTAAT UIT HET
GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE BIJBEHORENDE
HARDWARE EN/OF SOFTWARE.
Geachte klant, dit product omvat een radiozender.
Overeenkomstig UNECE-voorschrift nr. 10 kan een
autofabrikant speciale voorwaarden opleggen voor
de installatie van radiozenders in auto's.
Controleer de handleiding van uw auto of neem
contact op met de fabrikant of de verkoper van uw
auto voor u dit product in uw auto installeert.
Noodoproepen
Dit systeem voor handsfree bellen via BLUETOOTH
en het elektronische apparaat dat met het systeem
verbonden is, gebruiken radiosignalen, mobiele en
vaste netwerken en ook een door de gebruiker
geprogrammeerde functie. Verbinding kan niet
onder alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Vertrouw daarom niet uitsluitend op uw
elektronische apparaat voor het tot stand brengen
van essentiële communicatie (zoals bij medische
noodgevallen).
Over BLUETOOTH-communicatie
Microgolven die worden uitgestraald door een
BLUETOOTH-apparaat kunnen de werking van
elektronische medische apparaten beïnvloeden.
Schakel dit apparaat en andere BLUETOOTH-
apparaten uit op de volgende plaatsen, omdat dit
ongelukken kan veroorzaken.
waar brandbaar gas aanwezig is, in een
ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
in de buurt van automatische deuren of een
brandmelder
Dit apparaat ondersteunt
veiligheidsvoorzieningen die voldoen aan de
BLUETOOTH-norm voor een veiligere verbinding
wanneer de draadloze BLUETOOTH-technologie
wordt gebruikt, maar deze beveiliging zal
afhankelijk van de omstandigheden mogelijk niet
voldoende zijn. Wees voorzichtig wanneer u
communiceert met behulp van draadloze
BLUETOOTH-technologie.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor
het uitlekken van informatie tijdens BLUETOOTH-
communicatie.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-
dealer.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info