53321
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/126
Pagina verder
NWZ-E435F / E436F / E438F.GB. 4-109-569-11 (1)
2
2
Browsing the Operation Guide
To use the buttons in the Operation Guide
Click the buttons located in the upper right of this manual to jump to “Table of
Contents,” “Home Menu List,” or “Index.
Jumps to the table of contents
Find what you are looking for from a list of topics in the manual.
Jumps to the home menu list
Find what you are looking for from a list of the option items in the player’s menu.
Jumps to the index
Find what you are looking for from a list of key words mentioned in the manual.
Hints
You can jump to the indicated page by clicking a page number in the table of contents, in
the Home menu list, or in the index.
Yo
u can jump to the indicated page by clicking a page reference indication (e.g.,
page
4) on each page.
To s
earch for a reference page by keyword, click the “Edit” menu, select the “Search
feature of the Adobe Reader to display the navigation frame, type the keyword into the
Search text box, and click “Search.
Once y
ou jump to another page, you can jump to the previous or next page by clicking
the or button located at the bottom of the Adobe Reader screen.
Op
eration procedures may differ, depending on your Adobe Reader version.
Continued
Table of
Contents
Menu
Index
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony NWZ-E428F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony NWZ-E428F in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info