Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/327
Pagina verder
Printed in Spain
4-136-111-24(1)
E
Fur hilfreiche Informationen zu Sony Produkten
Información de utilidad para productos Sony
Pour obtenir les informations utiles concernant les produits
Sony
Per informazioni utili sui prodotti Sony
Voor nuttige informatie over Sony producten
Para informação útil sobre os produtos Sony
Anweisungen zum "Installieren der Wandhalterung" sind in der Bedienungsanleitung dieses Fernsehgeräts enthalten.
En el manual de instrucciones de este televisor, se incluye la explicación sobre la "Instalación del soporte de pared".
Les instructions relatives à "l'installation du support mural" sont incluses dans ce mode d'emploi.
Le istruzioni per "l'Installazione della staffa di montaggio a parete" sono presenti all'interno di questo manuale di
istruzioni del televisore.
Instructies voor het "Installeren van de wandmontagesteun" staan vermeld in de gebruiksaanwijzing van deze televisie.
As instruções sobre "Instalar o suporte para montagem na parede" são incluídas neste manual de instruções do
televisor.
Award to goods or services which meet the environmental
requirements of the EU ecolabelling scheme
ES-CAT/022/002
At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital
entertainment products. And we are also constantly rethinking and re-evaluating our
products, processes and our potential impact on the planet.
Thanks to our results in that direction, this product achieved the European Eco label
award issued by the European Comission. You can get more information in following link:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Sony gewährt eine Mindestgarantiezeit von 2 Jahren für dieses LCD Fernsehgerät und 7 Jahre
Lieferbarkeit für den Ersatz von Elektronikteilen.
Sony concede una garantía mínima de dos años para este televisor LCD y siete años para poder
cambiar piezas electrónicas.
Sony offre une garantie de 2 ans minimum pour ce téléviseur LCD et 7 ans de disponibilité pour
le remplacement de pièces électroniques.
Sony fornisce un minimo di 2 anni di garanzia per questo televisore LCD e 7 anni di disponibilità per i
pezzi di ricambio elettronici.
Sony biedt een minimum garantie van 2 jaar voor deze LCD-televisie en 7 jaar beschikbaarheid voor
vervanging van elektronische onderdelen.
A Sony dá um mínimo de 2 anos de garantia a este televisor LCD e uma disponibilidade de 7 anos para
substituição de peças electrónicas.
© 2009 Sony Corporation 4-136-111-24(1)
DE
ES
E
FR
IT
NL
PT
LCD Digital Colour TV
Bedienun
g
sanleitun
g
Manual de instrucciones
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzin
g
Manual de Instruções
KDL-40E55xx
KDL-32E55xx
KDL-52V55/56xx
KDL-46V55/56xx
KDL-40V55/56xx
KDL-37V55/56xx
KDL-32V55/56xx
KDL-52W55xx
KDL-46W55/57xx
KDL-40W55/57xx
KDL-37W55/57xx
KDL-32W55/57xx
KDL-46WE5
KDL-40WE5
LCD Digital Colour TV
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony KDL-40E5520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony KDL-40E5520 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 36,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info