Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
2-599-619-31(2)
DVD recorder
Enregistreur de DVD
Grabodora de DVD
DVD-Recorder
DVD-recorder
DVD-inspelare
Sony Corporation © 2005 Printed in Hungary
DVD HOME THEATRE SYSTEM
HTD-710SS
Speaker Connection
Raccordement des enceintes
Conexión de los altavoces
Surround speaker (right)
Enceinte surround (droite)
Altavoz envolvente (derecho)
Surroundlautsprecher (rechts)
Surroundluidspreker (rechts)
Surroundhögtalare (höger)
Coaxial cord
Cordon coaxial
Cable coaxial
Koaxialkabel
Coaxiaalkabel
Koaxialkabel
Front speaker (right)
Enceinte avant (droite)
Altavoz delantero (derecho)
Frontlautsprecher (rechts)
Voorluidspreker (rechts)
Främre högtalare (höger)
Speaker cord
Cordon d’enceinte
Cables de altavoces
Lautsprecherkabel
Luidsprekersnoeren
Högtalarkabel
Sub woofer
Caisson de grave
Altavoz potenciador de graves
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
HTD-710SS 2-599-619-31 (2) GB/FR/ES/DE/NL/SE
Speaker cord
Cordon d’enceinte
Cables de altavoces
Lautsprecherkabel
Luidsprekersnoeren
Högtalarkabel
Front speaker (left)
Enceinte avant (gauche)
Altavoz delantero (izquierdo)
Frontlautsprecher (links)
Voorluidspreker (links)
Främre högtalare (vänster)
Surround speaker (left)
Enceinte surround (gauche)
Altavoz envolvente (izquierdo)
Surroundlautsprecher (links)
Surroundluidspreker (links)
Surroundhögtalare (vänster)
Colour label
Etiquettes de couleur
Etiquetas de color
Farbige Etiketten
Kleurlabel
Färgetiketter
+ terminal tube
Gaine de la borne +
Tubo de terminal +
Anschlußschlaufe +
+ buisje
+ terminalhylsa
Center speaker
Enceinte centrale
Altavoz central
Centerlautsprecher
Middenluidspreker
Centerhögtalare
Anschließen der Lautsprecher
Luidsprekeraansluiting
Högtalaranslutning
Deutsch
In dieser Anleitung zum Anschließen der Lautsprecher wird beschrieben, wie Sie den DVD-Recorder, den
Fernseher, die Lautsprecher und den Subwoofer so anschließen, dass Sie über den DVD-Recorder
Mehrkanalraumklang wiedergeben lassen können. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Receiver
gelieferten Bedienungsanleitung nach.
Bringen Sie vor dem Anschließen der Lautsprecher die mitgelieferten farbigen Aufkleber an der Rückseite
der Lautsprecher an. Schließen Sie die Lautsprecher wie in der Abbildung unten dargestellt an.
Die Front- und der Centerlautsprecher sowie der Subwoofer sind magnetisch abgeschirmt, so dass sie in die
Nähe eines Fernsehgeräts gestellt werden können. Die Surroundlautsprecher sind jedoch nicht magnetisch
abgeschirmt. Es empfiehlt sich daher, die Lautsprecher etwas weiter entfernt vom Fernsehgerät aufzustellen.
Hinweis
Wenn Sie Mehrkanalraumklang über diesen Receiver wiedergeben lassen wollen, müssen Sie möglicherweise die Einstellung des
digitalen Ausgangs am DVD-Recorder ändern. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem DVD-Recorder gelieferten
Bedienungsanleitung nach.
English
This Speaker Connection explains how to connect the DVD recorder, TV, speakers, and sub woofer so you
can enjoy multi channel surround sound from the DVD recorder. For details, refer to the operating
instructions supplied with the receiver.
Before you connect the speakers, attach the supplied colour label on the rear panel of the speakers.
Connect the speakers as shown in the illustration below.
The front and center speakers and the sub woofer are magnetically shielded to allow it to be installed near
a TV set. However, as the surround speakers are not magnetically shielded, we recommend that you place
them slightly further away from a TV set.
Note
To playback multi-channel surround sound through this receiver, you may have to change the digital output setting on the DVD
recorder. For details, refer to the operating instructions supplied with the DVD recorder.
Français
Ce guide de raccordement des enceintes vous explique comment raccorder le enregistreur de DVD, le téléviseur,
les enceintes et le caisson de grave afin que vous puissiez profiter au mieux du son surround multicanal de votre
enregistreur de DVD. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec l’ampli-tuner.
Avant de procéder au raccordement des enceintes, collez les etiquettes de couleur fournies sur le panneau
arrière des enceintes. Raccordez les enceintes comme indiqué dans l’illustration ci-dessous.
Les enceintes avant et centrale, ainsi que le caisson de grave, possèdent un blindage magnétique afin de
permettre leur installation à proximité d’un téléviseur. Toutefois, étant donné que les enceintes surround ne
possèdent pas de blindage magnétique, nous vous conseillons de les éloigner davantage du téléviseur.
Remarque
Pour écouter le son surround multicanal via cet ampli-tuner, il se peut que vous deviez modifier le réglage de la sortie numérique sur
le enregistreur de DVD. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le enregistreur de DVD.
Español
La sección “Conexión de los altavoces” explica cómo conectar la grabadora de DVD, un televisor, los
altavoces y el altavoz potenciador de graves a fin de poder disfrutar del sonido envolvente multicanal de la
grabadora de DVD. Si desea obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado
con el receptor.
Antes de conectar los altavoces, coloque las etiquetas de color suministradas en el panel posterior de los
mismos. Conecte los altavoces tal como se muestra en la siguiente ilustración.
Los altavoces delanteros, central y potenciador de graves están protegidos magnéticamente, lo que
permite instalarlos cerca de un televisor. Sin embargo, dado que los altavoces envolventes no están
protegidos magnéticamente, es recomendable colocarlos a cierta distancia del televisor.
Nota
Para reproducir sonido envolvente multicanal con este receptor, es posible que deba modificar el ajuste de salida digital en la
grabadora de DVD. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la grabadora de DVD.
Nederlands
In deze luidsprekeraansluiting wordt beschreven hoe u de DVD-recorder, een televisie, luidsprekers en een
subwoofer kunt aansluiten zodat u kunt luisteren naar surround sound via meerdere kanalen met de
DVD-recorder. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer informatie.
Voordat u de luidsprekers aansluit, bevestigt u de bijgeleverde gekleurde labels op het achterpaneel van de
luidsprekers. Sluit de luidspreker aan zoals wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.
De voor- en middenluidsprekers en de subwoofer zijn magnetisch afgeschermd zodat deze in de buurt van
een televisie kunnen worden geïnstalleerd. De surroundluidsprekers zijn echter niet magnetisch
afgeschermd. U kunt de surroundluidsprekers dus het beste verder uit de buurt van de televisie zetten.
Opmerking
Als u meerkanaals surround sound wilt afspelen via deze receiver, moet u wellicht de instelling voor de digitale uitgang op de
DVD-recorder aanpassen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de DVD-recorder voor meer informatie.
Svenska
På den här sidan beskrivs hur du gör för att ansluta DVD-inspelare, en TV, högtalare och subwoofer till
ett system som återger flerkanaligt surroundljud från DVD-inspelaren. Mer information finns i
bruksanvisningen till mottagaren.
Klistra fast de medföljande färgetiketterna på baksidan av högtalarna innan du ansluter dem. Du finner
den på märketiketten på baksidan av högtalarna. Anslut högtalarna som illustrationen nedan visar.
De främre högtalarna, mitthögtalaren och subwoofern är magnetiskt avskärmade så att de kan placeras i
närheten av TV:n. Däremot är inte surroundhögtalarna magnetiskt avskärmade varför du rekommenderas
att placera dem en bit bort från TV:n.
Obs!
För uppspelning av flerkanaligt surroundljud via den här mottagaren kan du behöva ändra inställningen för den digitala
utgången på DVD-inspelaren. Mer information finns i DVD-inspelarens bruksanvisning.
FRONT R
– +
SA-CD/CD
AUDIO IN
VIDEO 2
AUDIO IN AUDIO IN
L
R
L
R
+
FRONT L
+
SURR R
+
SURR L
+
ANTENNA
AM
U
OPT IN
SA-CD/CD VIDEO 2 DVD
OPT IN COAX IN
DIGITAL
+
VIDEO 1
CENTER
SUBWOOFER
OUT
R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO
AC IN
~
LINE 2 OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
R-AUDIO-L
COAXIAL
OPTICAL
VIDEO S VIDEO
LINE 4 IN
LINE 1 TV
LINE 3
/DECODER
Y
P
B
/C
B
P
R
/C
R
AERIAL
DIGITAL OUT
IN
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
2599619312_710SS.p65 5/12/05, 1:57 PM1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony HTD-710SS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony HTD-710SS in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info