Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
AM
U
OPT IN
TV/SAT
DVDVIDEO
AUDIO IN
ANTENNA
DVD
RL
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
OUT
MONITOR
OUT
FRONT R FRONT L
SURR R
OPT IN COAX IN
DIGITAL OUT
COAXIAL
OUTPUT
VIDEO
DIGITAL
CENTER
SURR L
INPUT
VIDEO
INPUT
4-254-756-13(1)
DVD player
Lecteur DVD
Reproductor de discos DVD
DVD-Player
Sony Corporation © 2004 Printed in Malaysia
HOME THEATRE
SYSTEM
HT-SL600/HT-SL500
Speaker Connection
Raccordement des enceintes
Conexión de los altavoces
Anschließen der Lautsprecher
Surround speaker (right)
Enceinte surround (droite)
Altavoz perimétrico (derecho)
Surroundlautsprecher (rechts)
Coaxial cord
Cordon coaxial
Cable coaxial
Koaxialkabel
Speaker cord
Cordon d’enceinte
Cables de altavoces
Lautsprecherkabel
Center speaker
Enceinte centrale
Altavoz central
Centerlautsprecher
Front speaker (right)
Enceinte avant (droite)
Altavoz delantero (derecho)
Frontlautsprecher (rechts)
Front speaker (left)
Enceinte avant (gauche)
Altavoz delantero (izquierdo)
Frontlautsprecher (links)
Surround speaker (left)
Enceinte surround (gauche)
Altavoz perimétrico (izquierdo)
Surroundlautsprecher (links)
Speaker cord
Cordon d’enceinte
Cables de altavoces
Lautsprecherkabel
Color label
Étiquettes de couleur
Etiquetas de color
Farbige Etiketten
Deutsch
In dieser Anleitung zum Anschließen der Lautsprecher wird beschrieben, wie Sie den DVD-Player, den
Fernseher, die Lautsprecher und den Subwoofer so anschließen, dass Sie über den DVD-Player
Mehrkanalraumklang wiedergeben lassen können. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Receiver
gelieferten Bedienungsanleitung nach.
Bringen Sie vor dem Anschließen der Lautsprecher die mitgelieferten farbigen Aufkleber an der Rückseite
der Lautsprecher an. Schließen Sie die Lautsprecher wie in der Abbildung rechts dargestellt an.
Die Lautsprecher und der Subwoofer sind magnetisch abgeschirmt, so dass sie in die Nähe eines
Fernsehgeräts gestellt werden können.
Sub woofer
Caisson de grave
Altavoz del altavoz de graves
Subwoofer
HT-SL800/700/600/500 4-254-756-13(1) GB/FR/ES/DE
Monaural audio cord
Cordon audio monophonique
Cable de audio monoaural
Monaurales Audiokabel
English
This Speaker Connection explains how to connect the DVD player, TV, speakers, and sub woofer so you
can enjoy multi channel surround sound from the DVD player. For details, refer to the operating
instructions supplied with the receiver.
Before you connect the speakers, attach the supplied colour label on the rear panel of the speakers. Connect
the speakers as shown in the illustration at right.
The speakers and the sub woofer are magnetically shielded to allow it to be installed near a TV set.
Français
Ce guide de raccordement des enceintes vous explique comment raccorder le lecteur DVD, le téléviseur, les
enceintes et le caisson de grave afin que vous puissiez profiter au mieux du son surround multicanaux de
votre lecteur DVD. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec l’ampli-tuner.
Avant de procéder au raccordement des enceintes, collez les étiquettes de couleur fournies sur le panneau
arrière des enceintes. Raccordez les enceintes comme indiqué dans l’illustration ci-contre.
Les enceintes et le caisson de grave possèdent un blindage magnétique afin de permettre leur installation à
proximité d’un téléviseur.
Español
La sección “Conexión de los altavoces” explica cómo conectar el reproductor de discos DVD, un televisor,
los altavoces y el altavoz potenciador de graves a fin de poder disfrutar de un sonido envolvente multicanal
del reproductor de discos DVD. Si desea obtener más información, consulte el manual de instrucciones
suministrado con el receptor.
Antes de conectar los altavoces, coloque las etiquetas de color suministradas en el panel posterior de los
mismos. Conéctelos tal como se muestra en la ilustración de la derecha.
Los altavoces y el altavoz potenciador de graves están protegidos magnéticamente, lo que permite instalarlos
cerca de un televisor.
TV
Téléviseur
Televisor
Fernseher
Video cord
Cordon vidéo
Cable de vídeo
Videokabel
+ terminal tube
Gaine de la borne +
Tubo de terminal +
Anschlußschlaufe +
Video cord
Cordon vidéo
Cable de vídeo
Videokabel
4254756131_SL600.p65 9/23/04, 4:56 PM1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony HT-Sl500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony HT-Sl500 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info