48032
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/136
Pagina verder
3
SonicStage and its logo are trademarks of Sony
Corporation.
ATRAC” and its logo are trademarks of Sony
Corporation.
iPod is a trademark of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.
CDX-H905IP only
CDX-H905IP only
Warning if your boat’s ignition has no
ACC position
Be sure to set the Auto Off function (page 16).
The unit will shut off completely and
automatically in the set time after the unit is
turned off, which prevents battery drain.
If you do not set the Auto Off function, press
and hold (OFF) until the display disappears
each time you turn the ignition off.
Microsoft, Windows Media,
and the Windows logo are
trademarks or registered
trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other
countries.
The “HD Radio Ready” logo indicates that this
product will control a Sony HD Radio
TM
tuner
(sold separately).
For HD Radio
TM
tuner operation, please refer to
the HD Radio
TM
tuner owner’s manual.
The HD Radio Ready logo is a registered
trademark of iBiquity.
HD Radio
TM
is a trademark of iBiquity Digital
Corp.
The “SAT Radio Ready”
logo indicates that this
product will control a
satellite radio tuner module
(sold separately). Please see your nearest
authorized Sony dealer for details on the
satellite radio tuner module.
“SAT Radio,” “SAT Radio Ready,” the SAT
Radio and SAT Radio Ready logos and all
related marks are trademarks of Sirius Satellite
Radio Inc. and XM Satellite Radio Inc.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony CDX-HR905IP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony CDX-HR905IP in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 3,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info