Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Installing speakers on the wall
Instalación de los altavoces en la pared
將揚聲器安裝在牆壁上
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
BDV-N5200W
Installing speakers on the cabinet
Instalación de los altavoces en el gabinete
將揚聲器安裝在櫥櫃上
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
Place it directly
Colóquelo
directamente
將之直接放置
BDV-N5200W
Speaker Installation Guide
Guía para la instalación de los altavoces
揚聲器安裝指南
©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia
(1)
BDV-N7200W/N7200WL/N5200W
Installing speakers on the cabinet
Instalación de los altavoces en el
gabinete
將揚聲器安裝在櫥櫃上
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
*
Front left speaker (L): White
Front right speaker (R): Red
Surround left speaker (L): Blue
Surround right speaker (R): Gray
Altavoz delantero izquierdo (L): Blanco
Altavoz delantero derecho (R): Rojo
Altavoz izquierdo de sonido envolvente (L): Azul
Altavoz derecho de sonido envolvente (R): Gris
前置左揚聲器 (L):白色
前置右揚聲器 (R):紅色
環繞左揚聲器 (L):藍色
環繞右揚聲器 (R):灰色
* BDV-N7200W only
Solo BDV-N7200W
只限 BDV-N7200W
BDV-N7200W
1
2
3
Colored tube
Tubo de color
彩色管
BDV-N7200WL
1
2
3
4-528-316-11(1)
Caution
• Contact a screw shop or installer regarding the screws that are
suitable for the wall material and strength.
• Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper
installation, insufficient wall strength or improper screw installation,
natural calamity, etc.
Precaución
• Consulte en una tienda de tornillos o a un instalador respecto los
tornillos que son adecuados para el material y resistencia de la pared.
• Sony no se responsabiliza de accidentes o daños causados por una
instalación inadecuada, una pared de poca resistencia, una instalación
incorrecta de los tornillos, un desastre natural, etc.
小心
• 請向螺絲商店或安裝人員諮詢有關適合牆壁材料和堅硬度的螺絲。
• Sony 對因安裝不當、牆壁不夠堅硬或螺絲安裝不當、自然災害等引起的事
故或損失不承擔責任。
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-N 7200WL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-N 7200WL in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info