Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
55
ES
Índice
Numérico
3D 22
A
A/V SYNC 29
Actualizar 38
Actualizar red 38
Ajus. tamaño pantalla TV para
3D 39
Ajuste de MIX audio BD 40
Ajuste de red fácil 43
Ajuste de salida 3D 39
Ajustes de audio 40
Ajustes de Gracenote 42
Ajustes de Internet 43
Ajustes de los altavoces 33, 40
Distancia 34
Nivel 34
Ajustes de música 42
Ajustes de pantalla 39
Ajustes de reproducción
prohibida 41
Ajustes de servidor de
conexión 43
Ajustes de visionado para
BD/DVD 41
Atenuar - AUDIO 40
Audio DRC 40
Audio Return Channel 42
Auto standby 42
B
BD-LIVE 22
Bloqueo para niños 35
BONUSVIEW 22
BRAVIA Sync 33
C
Canales a repr. del Super
Audio CD 42
Capa a repr. de disco BD
híbrido 41
Capa a repr. de Super
Audio CD 42
CD 50
Código de región 50
Código región de Repr.
prohibida 41
Conexn a Internet de BD 41
Configuración de inicio fácil 43
Configuración de red 43
Configuración de Renderer 43
Configuración fácil 19, 43
Contenido de Internet 25
Contrasa 41
Control de acceso de
Renderer 43
Control parental dedeo
Internet 41
Control por HDMI 33, 42
D
Diagnósticos de conexión
de red 43
Discos reproducibles 50
Dispositivos Media Remote
registrados 43
DLNA 25, 43
Dolby Digital 30
DTS 30
DVD 50
E
Efecto de sonido 40
F
Formato de pantalla 39
Formato de vídeo de salida 39
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 39
I
Idioma de OSD 42
Idioma del Audio 41
Idioma del menú de
BD/DVD 41
Idioma del Subtítulo 41
Información de
reproducción 23
Información del sistema 42
Información sobre la Licencia
del Software 42
Inicializar información
personal 43
Inicio automático PARTY 43
L
Lista de códigos de idiomas 54
M
Mando a distancia 12
Modo conversión cine 39
Modo FM 31
Modo Inicio rápido 42
Modo Pausa 40
P
Panel frontal 10
Panel posterior 11
Presentación de diapositivas 29
Protector de pantalla 42
Prueba sonora 34
R
RDS 32
Registro de dispositivo Media
Remote 43
Relación de aspecto de DVD 39
Reproducción prohibida BD 41
Reproducción prohibida
DVD 41
Restaurar 43
Restaurar a los valores
predeterminados
en fábrica 43
S
Salida audio 40
Salida BD-ROM 24p 39
Salida color profundo HDMI 40
Salida DVD-ROM 24p 39
SLEEP 34
Sonido de emisión multiplex 30
T
Tipo de televisor 39
U
USB 23
V
deo Internet sin
clasificación 41
Visor del panel frontal 11
Visualización auto 42
W
WEP 18
WPA2-PSK (AES) 18
WPA2-PSK (TKIP) 18
WPA-PSK (AES) 18
WPA-PSK (TKIP) 18
55

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: Espanõl als bijlage per email.

De handleiding is 2,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info