Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Sony BDV-EF420/EF220 [FR,ES,DE] 4-418-867-51 (1)
Le présent Guide de mise en route
économise le papier
Pour préserver les ressources naturelles, Sony a considérablement réduit sa consommation
de papier en décidant de ne plus fournir de manuels imprimés complets. Cependant,
vous trouverez un mode d’emploi complet et d’autres informations en ligne, à l’adresse
suivante:
Esta guía de inicio rápido ahorra papel
Para ahorrar recursos naturales, Sony ha reducido drásticamente el consumo de papel
no incluyendo manuales completos impresos. No obstante, encontrará el manual de
instrucciones completo y más cosas en línea:
Für diese Kurzanleitung wird nur wenig
Papier verbraucht
Zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen hat Sony den Papierverbrauch
drastisch reduziert und liefert die vollständige Bedienungsanleitung nicht mehr in
gedruckter Form aus. Die vollständige Bedienungsanleitung und weitere Informationen
finden Sie stattdessen im Internet:
http://support.sony-europe.com/
2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-418-867-51(1)
(1)
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: Deutsch, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info