Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Svenska
Dansk
AC Adaptor
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
3-080-913-31(1)
AC-LS5
Sony Corporation © 2003 Printed in Japan
VARNING!
Utsätt inte nätadaptern för regn eller fukt för att undvika riskerna för
brand och/eller elektriska stötar.
AC-LS5 kan användas på följande
sätt
AC-LS5 är en nätadapter kompatibel med 4,2 V likströmsspänning. Denna
adapter kan användas som en extern strömkälla för att driva den enhet som
används (en digital stillbildskamera, etc.) eller för att ladda ett
”InfoLITHIUM”-batteri (C-typ) på digitala stillbildskameror med inbyggd
laddningsfunktion.
Vad är ”InfoLITHIUM”?
”InfoLITHIUM” är ett laddningsbart litiumjonbatteri som kan utbyta data
med en kompatibel videoutrustning om dess batteriförbrukning. Sony
rekommenderar att det laddningsbara batteriet ”InfoLITHIUM” används
tillssammans med videoutrustning märkt med etiketten
.
”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
VARNING!
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
Byte av nätsladd skall göras endast på behörig serviceverkstad.
Att observera
Angående nätsladdens stickkontakt
AC-LS5 finns i två modeller som skiljs åt av formen på nätsladdens
stickkontakt.
Modell Stickkontaktens form
Modell till USA/Kanada Polariserad
Modell till övriga länder Opolariserad
Modellen till USA och Kanada: Ena bladet på stickkontakten är bredare än
det andra av säkerhetsskäl. Stickkontakten måste vändas åt rätt håll för att
kunna sättas i vägguttaget. Om det inte går att skjuta in stickkontakten helt
och hållet i vägguttaget, kontakta närmaste Sony-handlare.
Garanti för inspelat innehåll
Innehållet i inspelningen kan inte kompenseras om inspelning eller
uppspelning inte sker beroende på tekniskt fel.
Övrigt
En liten mängd ström strömmar in i nätadaptern så länge som
nätadaptern är ansluten till ett vägguttag.
Dra ur nätadaptern från vägguttaget när den inte skall användas under en
längre tidsperiod. Dra i stickkontakten för att koppla ur sladden. Dra
aldrig i själva sladden.
Använd inte nätadapten om sladden har skadats eller om adaptern har
tappats eller skadats.
Använd nätadaptern nära ett vägguttag. Detta för att tillförsäkra att
stickkontakten kan dras ur vägguttaget omedelbart för att stänga av
strömmen ifall något som avviker från det normala skulle inträffa vid
användning.
Namnplåten, som anger nätadapterns märkspänning, strömförbrukning
m.m., finns på undersidan.
Var noga med att inte något metallföremål kommer i kontakt med
metalldelarna på nätadaptern eller anslutningsplåten. Det kan resultera i
skador på grund av kortslutning.
Se till att metallkontakterna alltid är rena.
Ta inte isär, och bygg inte heller om, nätadaptern.
Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar. Tappa inte heller den.
Nätadaptern blir varm när den används. Det är helt normalt.
Använd inte nätadaptern i närheten av en AM-radiomottagare för att
undvika störningar vid radiomottagning.
Placera inte nätadaptern på en plats, där den utsätts för:
– värme eller kyla,
– damm eller smuts,
– fukt,
– vibrationer.
Om nätadaptern placeras på en plats som utsätts för direkt solljus, t.ex.
ovanpå instrumentbrädan i en bil, eller i närheten av en värmekälla, så
kan det orsaka missformning av eller fel på nätadaptern.
Försiktighet vid användning
Anslut inte nätadaptern till omformare för resebruk eller andra typer av
omformare. Detta kan resultera i att värme alstras eller resultera i tekniskt
fel i nätadaptern.
Rådfråga affären där nätadaptern köptes, eller Sony representant, om skulle
råka ut för svårigheter.
Tekniska data
Nätadapter AC-LS5
Inmärkdata 100–240 V växelström, 50/60 Hz, 11 watt,
0,16–0,09 A
Utmärkdata 4,2 V likström, 1,5 A
Arbetstemperatur Från 0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur Från –20 °C till 60 °C
Dimensioner C:a 48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
Vikt C:a 130 g
Medföljande tillbehör Nätsladd (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Anslutning till vägguttag vid
användning
Läs även bruksanvisningen för den enhet (digital stillbildskamera, till
exempel) som används.
Se illustration.
1 Öppna luckan till likströmsintaget DC IN på den digitala
stillbildskameran och anslut nätadaptern till intaget DC IN på den
digitala stillbildskameran.
2 Anslut nätsladden till nätadaptern.
3 Anslut nätsladden till vägguttaget.
ADVARSEL
For at forhindre brand eller stød, må denne enhed ikke udsættes for
regn eller fugt.
AC-LS5 kan anvendes som beskrevet
herunder
AC-LS5 er en lysnetadapter, som kan anvendes med 4,2 indgangsspænding.
Denne adapter kan anvendes som ekstern strømkilde til at betjene det
apparat, du anvender (digitalt stillkamera etc.) eller til at oplade et
"InfoLITHIUM" batteri (C-type) på digitale stillkameraer, som har en
indbygget opladefunktion.
Hvad er "InfoLITHIUM"?
"InfoLITHIUM" er et lithium ion batteri, som kan udveksle data med
kompatibelt videoudstyr om dets forbrug af batterieffekt. Sony anbefaler, at
du anvender "InfoLITHIUM" batteriet med videoudstyr, som har
-mærket.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
ADVARSEL
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparatiosarbejde til en kvalificeret fagmand.
Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret fagmand.
Angående brugen
Om netledningsstikket
AC-LS5 findes i to modeller, som adskiller sig fra hinanden ved
netledningsstikkets form.
Model Stikkets form
Model til USA/Canada Polariseret
Model til andre lande Ikke-polariseret
Modellen til USA og Canada: Stikkets ene stikben er af sikkerhedårsager
bredere end det andet og kan kun sættes i stikkontakten på en måde. Ret
henvendelse til din forhandler, hvis stikket ikke kan sættes helt ind i
stikkontakten.
Garanti for optagelsernes indhold
Der ydes ingen kompensation for indholdet af optagelserne, hvis optagelse
eller afspilning ikke er mulig på grund af fejlfunktion af dette apparat.
Andet
Lysnetadapteren vil stadig blive forsynet med lille smule elektrisk strøm,
så længe den er tilsluttet en stikkontakt i væggen.
Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen, hvis den ikke skal
anvendes i længere tid. Tag fat i stikket, når du tager ledningen ud af
forbindelse, aldrig i selve ledningen.
Anvend ikke lysnetadapteren, hvis dens netledning er beskadiget, eller
hvis den har lidt skade ved at den har været tabt på gulvet etc.
Anvend denne lysnetadapter i nærheden af et stikkontakt i væggen. Dette
for at sikre, at netledningen straks kan tages ud af forbindelse, så
strømmen afbrydes, hvis der skulle ske noget unormalt under
anvendelsen.
Navnepladen med driftsspænding, effektforbrug etc. sidder på
undersiden af enheden.
Vær påpasselig med, at metal ikke kommer i kontakt med
lysnetadapterens og tilslutningspladens metaldele, da det kan føre til
kortslutning og beskadigelse af opladeren.
Hold altid metalkontakterne rene.
Forsøg aldrig at skille lysnetadapteren ad eller ændre den.
Udsæt ikke lysnetadapteren for stød, og tab den ikke.
Lysnetadapteren bliver varm, når den er i brug. Dette er normalt.
Lad ikke lysnetadapteren komme i nærheden af AM-receivere, da dette
vil forstyrre AM-modtagningen.
Anbring ikke lysnetadapteren på et sted, hvor der er:
– meget varmt eller koldt.
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer
Apparatet kan blive deformeret eller det kan fungere forkert, hvis det
anbringes på et sted med direkte sol, som for eksempel på et
instrumentbræt eller i nærheden af et varmeapparat.
Forsigtig under brug
Tilslut ikke lysnetadapteren til rejsekonvertere og andre strømkonvertere.
Dette kan bevirke, at der dannes varme eller at lysnetadapteren ikke
fungerer efter hensigten.
Tag lysnetadapteren ud af forbindelse og henvend dig til nærmeste Sony
forhandler, hvis der skulle opstå problemer.
Specifikationer
Lysnetadapter AC-LS5
Indgangskapacitet 100 – 240 V, 50/60 Hz, 11 W, 0.16 – 0,09 A
Udgangskapacitet DCd 4,2 V, 1,5 A
Brugstemperatur 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur –20 °C til 60 °C
Mål Ca. 48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
Vægt Ca. 130 g
Medfølgende tilbehør Netledning (1)
Ret til ændring af design og specifikationer forbeholdes.
Tilslutning til stikkontakt i væggen
Læs også betjeningsvejledningen for det apparat (for eksempel et digitalt
stillkamera), som du anvender.
Se illustrationen
1. Åbn dækslet til DC IN-jackstikket på det digitale stillkamera og
tilslut lysnetadapteren til DC IN-jackstikket på det digitale
stillkamera.
2. Sæt netledningen i lysnetadapteren.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.
Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Nätadapter AC-LS5
Lysnetadapter AC-LS5
till ett vägguttag
til stikkontakt i væggen
Nätsladd
Netledning
Lucka till likströmsintag DC IN
DC IN jackstik-dæksel
Denna nätadapter AC-LS5 är inte kompatibel med följande modeller.
DSC-P1/DSC-P2/DSC-P3/DSC-P5/DSC-P7/DSC-P9/DSC-P20/DSC-P30/
DSC-P31/DSC-P50/DSC-P51/DSC-P71
Inte alla Cyber-shot-kameror finns tillgängliga i alla länder.
Denne lysnetadapter AC-LS5 er ikke kompatibel med de følgende modeller:
DSC-P1/DSC-P2/DSC-P3/DSC-P5/DSC-P7/DSC-P9/DSC-P20/DSC-P30/
DSC-P31/DSC-P50/DSC-P51/DSC-P71.
Bemærk, at ikke alle Cyber-shot kan fås i alle lande.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony AC-LS5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony AC-LS5 in de taal/talen: Dansk, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info