Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
008976/B 08/2014 JFS
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Svenska
Dansk
Suomi
Magyar
Polski
Cesky
Româneste
½úëãàpñêè
Slovensky
Pyññêèé
Türkçe
ÅëëçíéêÜ
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Sicherheitshinweise
Safety information
Consignes de securite
Indicazioni di sicurezza
Veiligheidsvoorschriften
Indicaciones de seguridad
Instruções de segurança
Sakerhetsinstruktioner
Instruktioner til sikker
Turvaohjeet
Biztonsági információ
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Bezpečnostní pokyny
Informații referitoare la siguranță
Информация за безопасност
Bezpečnostné informácie
Правила безопасности
Güvenlik bilgileri
πληροφορίες για την ασφάλεια
Varnostne informacije
Informacije o sigurnosti
Ohutusalane teave
Drošības informācija
Saugos informacija
!
T
akuut
od
is
tu
s
1 2 53 64
7 8 9 10 11 12
TARE
Max 5000g / 9lb
TARE
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Svenska
Dansk
Suomi
Magyar
Polski
Cesky
Româneste
½úëãàpñêè
Slovensky
Pyññêèé
Türkçe
ÅëëçíéêÜ
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Svenska
Dansk
Suomi
Magyar
Polski
Cesky
Româneste
½úëãàpñêè
Slovensky
Pyññêèé
Türkçe
ÅëëçíéêÜ
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Svenska
Dansk
Suomi
Magyar
Polski
Cesky
Româneste
½úëãàpñêè
Slovensky
Pyññêèé
Türkçe
ÅëëçíéêÜ
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Svenska
Dansk
Suomi
Magyar
Polski
Cesky
Româneste
½úëãàpñêè
Slovensky
Pyññêèé
Türkçe
ÅëëçíéêÜ
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Svenska
Dansk
Suomi
Magyar
Polski
Cesky
Româneste
½úëãàpñêè
Slovensky
Pyññêèé
Türkçe
ÅëëçíéêÜ
Slovensko
Hrvatski
Latviski
Lietuviškai
g/oz umstellen
Convert
Passage de
Conversione
omstellen
Cambiar
Converter
omställning
omstilling
mittayksikön vaihto
Végrehajtjuk a átállítását
Przełączyć
Přepnout
Convertire
¾peâêëþ÷âaíe
Prepnutie
¾åðåêëþ÷åíèå
seçimi
ÁëëáãÞ aðü g óå
Preklop na
Prebaciti na
Häälestamine
Pārregulēšana uz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz
g/oz keitimas
Inbetriebnahme
Operation
Mise en service
Messa in funzione
Ingebruikname
Funcionamiento
Colocação em serviço
Innan du börjar väga
Ibrugtagning
Käyttöönotto
Üzembehelyezés
Uruchomienie
Zavedení do provozu
Punerea în funcţiune
¬úâeæäaíe â eêcïëoaòaöèˆ
Uvedenie do prevádzky
¬âîä â ýêñïëóàòàöèþ
Çalıştırılması
Ëåéôïõñãßá
Vklop
Puštanje u rad
Kasutuselevõtt
Lietošanas uzsākšana
Eksploatacijos pradžia
Wiegen + Zuwiegen
Weighing and adding
Pesée + fonction tare
Pesatura + valutare
Wegen + Tarreren
Peso + Tara
Pesar + Pesar com tara
Vägning + tarering
Vejning + tillægsvejning
Punnitus + taara
Mérés + göngyölegsúly
Ważenie + dowažanie
Vážení + dovažování
A căntărire + a taxa
мåрâàíå çà тeãëî + îтмåрáàâàíå
Váženie + privážiť
Bçâåøèâàíèå + äîâåøèâàíèå
Tartma + İlaveli tartma
Æýãéóìá + Æýãéóç ÷ýäçí õëéêþí
Tehtanje + Tehtanje z dodajanjem teže
Vaganje + Dodavanje na vazi
Kaalumine + tareerimine
Svēršana + pārsvērt
Svėrimas + Taravimas
Meldungen
Messages
Messages
Messaggi
Melding
Señal
Mensagem
Meddelande
Melding
Virheilmoitus
Hibajelzés
Informacje
Hlášení poruchy
Mesaje
Cúoáùeíèˆ
Hlásenie porúch
Cîîáùåíèˆ
Mesajlar
Mçíýìáôá
Javljanje napak
Poruke
Veateated
Paziņojumi
Pranešimai
Reinigung und Pflege
Cleaning and Maintenance
Nettoyage et entretien
Pulizia e manutenzione
Reiniging en verzorging
Limpieza y Mantenimiento
Limpeza e conservação
Rengöring och underhåll
Rengøring og vedligeholdelse
Puhdistus ja huolto
Tisztitás és karbantartás
Czyszczenie i konserwacja
Čištění a údržba
Curăţare și mentenanţă
¾oчиcòâàíe и пoддpъжкa
Čistenie a ošetrovanie
истка и уход
Temizliği ve bakımı
Êáèáñéóìüò êáé ÓõíôÞñçóç
Čiščenje in nega
Čišćenje i održavanje
Puhastamine ja hooldus
Tīrīšana un apkope
Valymas ir priežiūra
2 x 1,5 V Size AAA
Press
NEW
BATTERIES
2 x 1,5 V Size AAA
ON
TARE
TARE
OFF /
AUTO OFF
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Soehnle 65857 Roma bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Soehnle 65857 Roma in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 2,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info