Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
Contents
33
EN
1Instructions 34
1.1 General safety instructions 34
1.2 Manufacturer liability 37
1.3 Appliance purpose 38
1.4 Identification plate 38
1.5 This user manual 38
1.6 Disposal 38
1.7 How to read the user manual 39
2 Description 40
2.1 General Description 40
2.2 Symbols 42
3Use 43
3.1 Instructions 43
3.2 First use 43
3.3 Using the hob 44
4 Cleaning and maintenance 47
4.1 Instructions 47
4.2 Cleaning the appliance 47
5Installation 49
5.1 Safety instructions 49
5.2 Section cut from the countertop 49
5.3 Mounting 50
5.4 Fixing to the supporting structure 52
5.5 Gas connection 52
5.6 Adaptation to different types of gas 55
5.7 Electrical connection 61
5.8 Instructions for the installer 62
We advise you to read this manual carefully, as it contains all the instructions for maintaining
the appliance’s aesthetic and functional qualities.
For further information on the product: www.smeg.com
These instructions apply only to the destination countries listed on the appliance's data
plate.
This is a class 3 built-in hob.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg SDR60XG3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg SDR60XG3 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info