Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
WAARSCHUWINGEN!
Lees eerst met aandacht deze instructies voordat u de kap installeert en/of
gebruikt.
Voordat een aansluiting tot stand brengt, controleert u of de netspanning
overeenstemt met de spanning die op het etiket met de kenmerken staat dat zich op
de binnenkant van het apparaat bevindt (zie afb.7).
Nadat u de kap uit de verpakking hebt gehaald, controleert u de staat van de kap.
Gebruik het product niet wanneer het is beschadigd en richt u in dat geval tot de
servicedienst van Smeg.
Wij raden u aan alle werkzaamheden betreffende de installatie en het afstellen te
laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
De minimumafstand tussen de kookplaat en de onderkant van de kap moet minstens
650 mm voor gaskookplaten en 750 mm voor elektrische kookplaten bedragen.
Voordat u onderhoud uitvoert of gaat reinigen moet het apparaat van de elektrische
voeding worden afgesloten.
Voer tijdig een nauwgezet onderhoud van de filters uit, op grond van de intervallen
die worden aangeraden door de fabrikant.
Niet koken of frituren met grote vrije vlammen aangezien deze door de werkende kap
kunnen worden aangezogen en er brand kan ontstaan.
Voor de reiniging van het oppervlak van de kap volstaat het gebruik van een vochtige
doek met een neutrale reinigingsvloeistof.
Er moet altijd voor een adequate ventilatie van de ruimte worden gezorgd wanneer
de werkende kap of gaskooktoestellen tegelijkertijd worden gebruikt.
Neem de voorschriften in acht die betrekking hebben op de afvoer van de lucht bij de
afzuigwerking van de kap.
De aangezogen lucht mag niet worden afgevoerd in een leiding die wordt gebruikt
voor de afvoer van de rookgassen die afkomstig zijn van gaskooktoestellen.
Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of gehandicapten
zonder de aanwezigheid van een volwassene.
DE FABRIKANT ACCEPTEERD GEEN AANSPRAKELIJKHEID WANNEER
BOVENSTAANDE AANWIJZINGEN NIET IN ACHT WORDEN GENOMEN.
GEBRUIK
Dit apparaat is ontworpen om te worden gebruikt als AFZUIGKAP (afvoer van de
lucht naar buiten) of als FILTERKAP (hercirculatie van de lucht binnenshuis).
AFZUIGVERSIE: Voor de instelling van de kap in de afzuigversie sluit u de
motoraansluiting via een buigzame of een onbuigzame buis, waarvan de diameter
niet kleiner is dan 120 mm, rechtstreeks aan op de externe afvoer voor dampen en
geuren.
NB. Verwijder de eventueel aanwezige reukfilters met actieve koolstof.
FILTERVERSIE: Wanneer er geen mogelijkheid tot externe afvoer bestaat, kan de
kap in een filterkap worden veranderd. In deze uitvoering worden lucht en dampen
door de reukfilters gezuiverd en opnieuw in circulatie gebracht door de luchtroosters
op de zijkanten van de schoorsteen.
NL 01
INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE:
De kap wordt geleverd met alle accessoires die nodig
zijn voor de installatie. De minimumafstand tussen
de onderkant van de kap en de kookplaat moet
ten minste 750 mm voor gaskooktoestellen
bedragen en 650 mm voor elektrische
kooktoestellen (Afb. 1). De kap beschikt over een
motoraansluiting (Afb 2). Indien dit element niet door
de fabrikant is gemonteerd moet u zelf daarvoor
zorgdragen met behulp van de twee bijgeleverde
schroeven (voor type 1), of door het element aan te
drukken (voor type 2).
Indien de motoraansluiting uitgerust is met een
terugkeerklep voor de rookgassen controleert u of
deze vrij kan worden geopend en gesloten.
Voor een eenvoudige installatie wordt er aangeraden
onderstaande handelingen uit te voeren:
a) De kap moet worden gecentreerd ten opzichte
van de kookplaat.
b) De kap heeft twee steunen/haken (Afb. 3a/3b) die
met twee expansiepluggen aan de muur moeten
worden bevestigd. Op de achterkant van de kap
zijn twee gaten L1 aanwezig waarin deze
steunen moeten worden geplaatst (afb. 4)
c) Verwijder de vetfilters, plaats de kap tegen de
muur en teken de positie van de twee
centergaten voor de steunen/haken.
d) Boor de 2 eerder gemerkte gaten, nadat u de kap
van de muur hebt weggenomen.
e) Bevestig de twee steunen/haken aan de muur.
f) Teken de gaten L2 op de muur om de kap onder
veilige omstandigheden vast te zetten (afb.4).
Boor de gaten en plaats de pluggen.
g)
Hang de kap aan de steunen/haken (afb. 5) en
stel de kap met de stelschroef (afb.3).
l)
Bevestig de kap door de twee
expansieschroeven tot het einde te spannen.
Installatie van de Afzuig- of Filterversie:
Afzuigversie:
Voor de afzuigversie sluit u de uitgang van de
motoraansluiting aan op de afvoerleiding van de
rookgassen, die een geschikte binnendiameter heeft
die in geen geval kleiner is dan 120 mm.
Let op. Is de kap uitgerust met een actief
koolstoffilter dan moet dit filter worden verwijderd
(zie pag. 7)
NL 02
Afb.2
Afb.3
Type 1
Type 2
Afb.1
(a)
(b)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg KS 1250X-1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg KS 1250X-1 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Smeg KS 1250X-1

Smeg KS 1250X-1 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Smeg KS 1250X-1 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info