708557
10
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
10
Audiomodus: Schakel twee richting communicatie in om de bezoeker
te horen en tegelijk te praten.
DB Detectie-instellingen:
Schakel de geluidsdetectie aan of uit. Kies voor hoog gevoel of laag
gevoelige geluidsdetectie. De camera zal een notificatie sturen naar
uw smartphone en (automatisch) beeld en geluid opnemen.
Bewegingsdetectie schakelaar:
Schakel de bewegingsdetectie aan of uit. Hierdoor zult u wel of geen
melding ontvangen bij een personen. Ook kunt u hier de detectie
instellen op Dicht, Lage gevoeligheid, Gevoeligheid en Hoge
gevoeligheid.
Memory Card Settings:
De opnames van de Mini cam kunnen worden opgeslagen op de
micro SD kaart. De mirco SD kaart kan geplaatst worden door de
camera naar boven te draaien en onder de lens in het SD kaart slot te
stoppen. U ziet in dit scherm uw SD kaart opslagcapaciteit en kunt u
de SD kaart formateren (leeghalen).
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smart Home Mini Cam bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smart Home Mini Cam in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info