Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/108
Pagina verder
SKIL BV - Konijnenberg 62 12/18 2610S00528
4825 BD Breda - The Netherlands
www.skil.com

ORIGINAL INSTRUCTIONS 10
NOTICE ORIGINALE 12
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG 16

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING 19
BRUKSANVISNING I ORIGINAL 22

ORIGINAL BRUGSANVISNING 25
ORIGINAL BRUKSANVISNING 28

ALKUPERÄISET OHJEET 30
MANUAL ORIGINAL 33
MANUAL ORIGINAL 37
ISTRUZIONI ORIGINALI 40
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS 43

PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ 46

ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI 49

INSTRUKCJA ORYGINALNA 52

ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 55

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 58

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
ORIGINALE 62

ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 65

PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE 69

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD 72

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD 74

IZVIRNA NAVODILA 77

ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND 80

ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 83

ORIGINALI INSTRUKCIJA 86

ИЗВОРНО УПАТСТВО ЗА РАБОТА 89

UDHËZIMET ORIGJINALE 92

101

99
IMPACT DRILL
1021 (F0151021..)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Skil 1021 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Skil 1021 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 5,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info