Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
DC-207
Vereisten
Kabelmodem of DSL/ADSL-modem.
Standaard 10/100BaseT (UTP) -netwerkkabels met RJ45-stekkers.
Pc's met TCP/IP-netwerkprotocol.
De breedbandrouter instellen
Fysieke installatie
1. Voor de installatie van de breedbandrouter wordt ervan uitgegaan dat u over ten minste één pc
met een werkende breedband-Internetverbinding beschikt. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de
modem is geconfigureerd conform de vereisten van uw Internet Service Provider (ISP) en van de
fabrikant van de modem. Indien dat niet het geval is, raadpleeg dan de documentatie die u van
uw ISP heeft gekregen.
2. Controleer alvorens u begint of de voedingskabel niet is aangesloten op de breedbandrouter of de
kabel- of DSL-modem. De kabel- of DSL-modem hoeft niet van de kabelingang of de telefoonlijn
te worden losgekoppeld.
3. Sluit de LAN-kabels aan: Gebruik standaard LAN-kabels om de pc's aan te sluiten op de LAN-
poorten (hub) op de breedbandrouter.
4. Sluit de kabel- of DSL-modem aan op de WAN-poort op de breedbandrouter. Gebruik de kabel die
bij de kabel- of DSL-modem werd geleverd. Indien er geen kabel bij de modem werd geleverd,
gebruikt u een standaard netwerkkabel.
5. Zet de kabel- of DSL-modem aan.
6. Sluit de netspanningsadapter op de breedbandrouter aan. Gebruik alleen de adapter die bij de
router werd geleverd.
7. Controleer de LED-indicators:
Als het goed is gaat LED-indicator M1 branden en na enkele seconden KNIPPEREN
Als het goed is gaat LED-indicator M2 UIT. Indien M2 blijft branden wijst dat meestal op een
hardwareprobleem; neem in dat geval contact op met Sitecom voor ondersteuning.
De LED-indicator WAN moet BRANDEN.
Voor elke actieve LAN-verbinding, dient de corresponderde LED-indicator LAN Link/Act te
BRANDEN.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom DC-207 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom DC-207 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info