Verklein
Vergroot
53609 (07-15)
Wijzigen contactgegevens
Naam rekeninghouder
Deelnemernummer
E-mailadres
Adres
Postcode / plaats
Telefoonnummer
Ingangsdatum
Wat zijn de nieuwe gegevens?
Straat
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Afwijkend postadres?
Nee, ga verder naar de ondertekening
Ja, het postadres is:
Straat
Postcode en woonplaats
Datum en plaats
Handtekening eerste rekeninghouder
Handtekening
mederekeninghouder/gemachtigde
1. Relatiegegevens
2. Wijziging
3. Wilt u een afwijkend postadres opgeven?
Ondertekening
ASR Bank N.V. beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank en is als nanciële dienstverlener
opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000044. ASR Bank N.V. treedt op
als aanbieder van spaarproducten en verleent beleggingsdiensten zonder daarbij als adviseur op te treden.
Hebt u een rekening bij a.s.r. bank? Dan kunt u
met dit formulier uw adresgegevens wijzigen.
U wijzigt met dit formulier het adres van
alle rekeningen die op naam van de (eerste)
rekeninghouder staan.
Wat stuurt u met dit formulier mee?
Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Wij
ontvangen bij een en/of rekening graag een
kopie van beide rekeninghouders. Stuurt u een
kopie van een identiteitskaart of een rijbewijs op
bankpasformaat op? Kopieer dan de voor- en
achterkant van de kaart.
Waar stuurt u het formulier naar toe?
U kunt het formulier sturen aan asrbank@asr.nl
of per post aan:
ASR Bank N.V.
Afdeling Sparen & Beleggen
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met onze Servicedesk
op telefoonnummer (030) 278 278 2. Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.30 uur.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens gigaset A 140 A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens gigaset A 140 A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info