38943
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
1
Gigaset IP Phones / IM-BELG EN / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / C47x_S675_S685_IP_UpdateFileIVZ.fm / 3/23/09
Version 4, 29.10.2007
Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP:
New and updated functions
This document is a supplement to the user guide for the following Gigaset VoIP phones:
Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP and Gigaset S685 IP
In the time since the user guides were completed, the functionality of these devices has
been increased (firmware version 02.140 or higher). These changes are described in this
document.
Important information for the Gigaset S685 IP:
This document is a supplement to the user guide for Gigaset S685 IP devices manufactured
before May 2009. The label in the handset's battery compartment will bear the inscription
"Gigaset S68H" (no "S2").
The label is located on the bottom of the battery compartment.
The user guide can be found on the CD supplied with the device.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Siemens-Gigaset-C475-IP

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset C475 IP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset C475 IP in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Siemens Gigaset C475 IP

Siemens Gigaset C475 IP Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 42 pagina's

Siemens Gigaset C475 IP Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 213 pagina's

Siemens Gigaset C475 IP Aanvulling / aanpassing - Deutsch - 43 pagina's

Siemens Gigaset C475 IP Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 249 pagina's

Siemens Gigaset C475 IP Gebruiksaanwijzing - English - 219 pagina's

Siemens Gigaset C475 IP Aanvulling / aanpassing - Français - 42 pagina's

Siemens Gigaset C475 IP Gebruiksaanwijzing - Français - 241 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info