526676
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
DEUTSCH
3
D
Teilebezeichnungen
n
Vorderansicht
1
2 345
1. LCD-Panel
2. Fernbedienungssensor
3. Eingangsschalter (Siehe Seite 5.)
4. Netzschalter
5. Betriebs-LED
TIPPS
Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie z.B. eine
Kugelschreiberspitze, um die Schalter an der Vorderseite
des Monitors zu betätigen.
n
Rückansicht
Wenn das PN-ZB01 (optional)
angeschlossen ist
1
18171615 19
79
2
5
64
10 11
22
2120 2423
12
13
14
3
8
1. Netzsteckdose
2. Hauptnetzschalter
3. PC/AV HDMI-Eingangsanschluss
4. PC D-Sub-Eingangsanschluss
5. Audioeingangsanschluss
6. Audioausgangsanschlüsse
7. RS-232C-Ausgangsanschluss
8. RS-232C-Eingangsanschluss
9. Optionaler Anschluss
Dieser Anschluss steht für eine mögliche zukünftige
Funktionserweiterung (optional) zur Verfügung. Das
Vorhandensein dieses Anschlusses stellt jedoch keine
Garantie dar, dass eine solche Funktionserweiterung
tatsächlich angeboten wird.
10. Erweiterungs-Anschlussabdeckung
Durch Anschluss des PN-ZB01 Schnittstellen-
Erweiterungsboards (optional) stehen zusätzliche Ein-/
Ausgänge zur Verfügung.
11. Optionaler Anschlussbereich
Dieser Bereich dient zum Anschließen von Zusatzgeräten
für erweiterte Funktionen. Das Vorhandensein dieser
Anschlussmöglichkeit stellt jedoch keine Garantie dar,
dass solche kompatiblen Geräte in der Zukunft tatsächlich
angeboten werden.
12. Lautsprecher
13. Griffe
14. Belüftungsöffnungen
Wenn das PN-ZB01 (optional) angeschlossen ist
15. PC/AV DVI-D-Eingangsanschluss
16. PC/AV DVI-D-Ausgangsanschluss
17. LAN-Anschluss
18. Anschlüsse für externe Lautsprecher
19. Audio 1 Eingangsanschlüsse
20. Audio 2 Eingangsanschlüsse
21. PC RGB-Eingangsanschlüsse
22. AV Component-Eingangsanschlüsse
23. AV Video-Eingangsanschluss
24. AV S-Video-Eingangsanschluss
Vorsicht
Wenden Sie sich zum Anschließen/Entfernen von
optionalem Zubehör an Ihren SHARP-Händler.
Öffnen Sie die Erweiterungs-Anschlussabdeckung nicht
selbst.
Innerhalb der Abdeckung sind Teile mit hohen Spannungen
vorhanden, welche einen Stromschlag verursachen
können.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sharp PN-E601 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sharp PN-E601 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 5,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info